[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. qetl n. “speech, talk” (Category: Language)

⚠️ᴱQ. quetl, n. “speech, talk” (Category: Language)
ᴹQ. quetil “tongue, language, talk”

Reference ✧ QL/77 ✧ “speech, talk”

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√QETE > qetl [kʷetlǝ] > [kʷetl] > [kʷetḷ] > [kʷetḷ] ✧ QL/77