ᴹ✶short final [i], [u] became [e], [o]; [-{ĭŭ}] > [-{eo}]

ᴹ✶short final [i], [u] became [e], [o]; [-{ĭŭ}] > [-{eo}]
GS/§4.13 §66iv @@@

Phonetic Rule Elements

[-ĭ] > [-e]
[-ŭ] > [-o]

Phonetic Rule Examples

ari > are -ĭ > -e ᴹ✶ari- > N. ar- ✧ Ety/AR¹
barani > barane -ĭ > -e ᴹ√BARÁN > ON. barane ✧ Ety/BARÁN
dōmi > dōme -ĭ > -e ᴹ✶dōmi- > Ilk. dûm ✧ Ety/DOMO
dōmi > dōme -ĭ > -e ᴹ✶dōmi > ᴹQ. lōme ✧ SD/302
dōmi > dōme -ĭ > -e ᴹ✶dōmi > dūmh > N. ✧ SD/302
glindi > glinde -ĭ > -e ᴹ√GLINDI > glind > N. glinn ✧ Ety/GLINDI
gwindi > gwinde -ĭ > -e ᴹ√GWINDI > Ilk. gwind ✧ EtyAC/GWINDI
gwindi > gwinde -ĭ > -e ᴹ√GWINDI > bind > N. binn ✧ EtyAC/GWINDI
karani > karane -ĭ > -e ᴹ✶karani > N. caran ✧ Ety/KARÁN
kʰītʰi > kʰītʰe -ĭ > -e ᴹ✶khīt(h)i > N. hîth ✧ Ety/KHIS
liŋgwi > liŋgwe -ĭ > -e ᴹ✶liñwi > Dor. líw ✧ Ety/LIW
liŋgwi > liŋgwe -ĭ > -e ᴹ√LINGWI > Dor. ling ✧ EtyAC/LIW
liŋgwi > liŋgwe -ĭ > -e ᴹ✶liñwi > lhimb > N. lhim ✧ Ety/LIW
liŋkwi > liŋkwe -ĭ > -e ᴹ√LINKWI > N. lhimp ✧ Ety/LINKWI
lugni > lugne -ĭ > -e ᴹ✶lugni > Dor. luin ✧ Ety/LUG²
lugni > lugne -ĭ > -e ᴹ✶lugni > Dor. lūn ✧ EtyAC/LUG²
lugni > lugne -ĭ > -e ᴹ✶lugni > Dan. lygn ✧ Ety/LUG²
lugni > lugne -ĭ > -e ᴹ✶lugni > N. lhûn ✧ Ety/LUG²
maɣiti > maɣite -ĭ > -e ᴹ✶maʒiti > ON. maite ✧ Ety/MAƷ
makili > makile -ĭ > -e ᴹ✶makili- > N. megil ✧ EtyAC/MAK
mini > mine -ĭ > -e ᴹ√MINI > N. min ✧ Ety/MINI
mitʰi > mitʰe -ĭ > -e ᴹ√MITH > N. mith ✧ Ety/MITH
mǭri > mǭre -ĭ > -e ᴹ✶mǭri > Ilk. môr ✧ Ety/MOR
mori > more -ĭ > -e ᴹ✶mori > N. †môr ✧ Ety/MOR
neŋgwi > neŋgwe -ĭ > -e ᴹ✶NEÑ-WI > Dor. nîw ✧ Ety/NEÑ-WI
neŋgwi > neŋgwe -ĭ > -e ᴹ✶NEÑ-WI > nemb > N. nem ✧ Ety/NEÑ-WI
nindi > ninde -ĭ > -e ᴹ√NIN-DI > N. ninn ✧ Ety/NIN-DI
niŋkwi > niŋkwe -ĭ > -e ᴹ√NIK-W > N. nimp ✧ Ety/NIK-W
orni > orne -ĭ > -e ᴹ✶ÓR-NI > Dor. orn ✧ Ety/ÓR-NI
orni > orne -ĭ > -e ᴹ✶ÓR-NI > N. orn ✧ Ety/ÓR-NI
pʰoroti > pʰorote -ĭ > -e ᴹ✶phoroti > N. forod ✧ Ety/PHOR
riŋgi > riŋge -ĭ > -e ᴹ√RINGI > Dor. ring ✧ Ety/RINGI
riŋgi > riŋge -ĭ > -e ᴹ√RINGI > ON. ringe ✧ Ety/RINGI
riŋgwi > riŋgwe -ĭ > -e ᴹ√RINGI > rhimb > N. rhim ✧ Ety/RINGI
riŋki > riŋke -ĭ > -e ᴹ✶rinki > N. rhinc ✧ Ety/RIK(H)
slindi > slinde -ĭ > -e ᴹ✶slindi > thlind > N. thlinn ✧ Ety/SLIN
tindōmi > tindōme -ĭ > -e ᴹ√DOM > tindumh > tindu > N. tinnu ✧ Ety/TIN
tʰindi > tʰinde -ĭ > -e ᴹ✶thindi > Ilk. thind ✧ Ety/THIN
tʰindi > tʰinde -ĭ > -e ᴹ✶thindi > thind > N. thinn ✧ Ety/THIN
windi > winde -ĭ > -e ᴹ✶windi > gwind > N. gwinn ✧ Ety/WIN
windi > winde -ĭ > -e ᴹ✶windi > gwind > N. gwinn ✧ EtyAC/WIN
jagu > jago -ŭ > -o ᴹ✶yagu- > N. ia ✧ Ety/YAG
jūju > jūjo -ŭ > -o ᴹ√ > N. ui- ✧ Ety/YŪ
malu > malo -ŭ > -o ᴹ✶smalu > ON. malo ✧ Ety/SMAL
mbundu > mbundo -ŭ > -o ᴹ✶mbundu > bund > N. bunn ✧ Ety/MBUD
orku > orko -ŭ > -o ᴹ✶órku > Dor. urch ✧ Ety/ÓROK
orku > orko -ŭ > -o ᴹ✶órku > ON. orko ✧ Ety/ÓROK
raŋku > raŋko -ŭ > -o ᴹ✶ranku > ON. ranko ✧ Ety/RAK
smalu > smalo -ŭ > -o ᴹ✶smalu > ON. smalo ✧ EtyAC/SMAL
suglu > suglo -ŭ > -o ᴹ✶suglu > N. sûl ✧ Ety/SUK
suktu > sukto -ŭ > -o ᴹ√SUK > N. sûth ✧ Ety/SUK
telku > telko -ŭ > -o ᴹ√TÉLEK > N. telch ✧ Ety/TÉLEK
tūgu > tūgo -ŭ > -o ᴹ✶tūgu > tūgh > Ilk. ✧ Ety/TUG
tūgu > tūgo -ŭ > -o ᴹ✶tūgu > ON. tūgo ✧ Ety/TUG
tumbu > tumbo -ŭ > -o ᴹ✶tumbu > N. tum ✧ Ety/TUB
tumpu > tumpo -ŭ > -o ᴹ√TUMPU > N. tump ✧ Ety/TUMPU
tundu > tundo -ŭ > -o ᴹ✶tundu > tund > N. tunn ✧ Ety/TUN
utubnu > utubno -ŭ > -o ᴹ✶Utubnu > Ilk. Uduvon ✧ Ety/TUB
utubnu > utubno -ŭ > -o ᴹ✶Utubnu > N. Udūn ✧ Ety/TUB

ᴱ✶short final [i], [u] became [e], [o]; [-{ĭŭ}] > [-{eo}]

References ✧ PE12/4, 8-9

Order (00600)

After 00400 final [ǝ] vanished
After 00500 final [j], [w] became [i], [u]

Phonetic Rule Elements

[-ĭ] > [-e]
[-ŭ] > [-o]

Phonetic Rule Examples

akajri > akajre -ĭ > -e ᴱ√KAYA > ᴱQ. akaire ✧ QL/46
alalmi > alalme -ĭ > -e ᴱ√ALA² > ᴱQ. alalme ✧ QL/29
awri > awre -ĭ > -e ᴱ√AWA > ᴱQ. aure ✧ QL/33
awti > awte -ĭ > -e ᴱ√AW̯A > ᴱQ. aute ✧ QL/33
aɸti > aɸte -ĭ > -e ᴱ√AFA > [aft]yǝ > ᴱQ. apte ✧ QL/29
bonti > bonte -ĭ > -e ᴱ√POT-I > ᴱQ. ponte ✧ QL/75
boti > bote -ĭ > -e ᴱ√POT-I > ᴱQ. pote ✧ QL/75
ekti > ekte -ĭ > -e ᴱ✶ektĭ > ᴱQ. ekte ✧ GL/18
ekti > ekte -ĭ > -e ᴱ√EKE > ᴱQ. ekte ✧ QL/35
eŋkʷi > eŋkʷe -ĭ > -e ᴱ√EŊE > ᴱQ. enqe ✧ QL/36
gʷassi > gʷasse -ĭ > -e ᴱ√GWASA > ᴱQ. ’wasse ✧ QL/103
gʷiŋgi > gʷiŋge -ĭ > -e ᴱ√GWIŊI > ᴱQ. ’winge ✧ QL/104
gʷinwi > gʷinwe -ĭ > -e ᴱ√GWINI > ᴱQ. ’winwe ✧ QL/104
gʷōri > gʷōre -ĭ > -e ᴱ√GWORI > ᴱQ. ’wōre ✧ QL/104
ɣari > ɣare -ĭ > -e ᴱ√ƷARA > ᴱQ. are ✧ QL/32
iki > ike -ĭ > -e ᴱ√I > ᴱQ. ike ✧ QL/41
illi > ille -ĭ > -e ᴱ√ILI² > ᴱQ. ille ✧ QL/42
iŋwi > iŋwe -ĭ > -e ᴱ√IWI > ᴱQ. ingwe ✧ QL/43
kalki > kalke -ĭ > -e ᴱ√KALA > ᴱQ. kalke ✧ QL/44
kanti > kante -ĭ > -e ᴱ✶kantya > ᴱQ. kante ✧ PE13/140
koðʲti > koðʲte -ĭ > -e ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koite ✧ QL/48
kṛni > kṛne -ĭ > -e ᴱ√KṚN > [kṛn]ı̯ǝ > ᴱQ. karne ✧ QL/48
kʷilli > kʷille -ĭ > -e ᴱ√QILI¹ > ᴱQ. qille ✧ QL/77
lalli > lalle -ĭ > -e ᴱ√LALA > ᴱQ. ‽lalle ✧ QL/50
lawista- > lawista- -ĭ > -e ᴱ√LAW̯A > ᴱQ. loista ✧ QL/52
lawiti > lawite -ĭ > -e ᴱ√LAW̯A > law̯iti- > ᴱQ. loite ✧ QL/52
lawki > lawke -ĭ > -e ᴱ√LAWA > ᴱQ. lauke ✧ QL/52
lawti > lawte -ĭ > -e ᴱ√LAWA > ᴱQ. laute ✧ QL/52
leɣʷki > leɣʷke -ĭ > -e ᴱ√LEẆE > ᴱQ. leuke ✧ QL/53
lojri > lojre -ĭ > -e ᴱ√LOY̯O > ᴱQ. loire ✧ QL/56
lōki > lōke -ĭ > -e ᴱ√LOKO > ᴱQ. lōke ✧ QL/55
lōmi > lōme -ĭ > -e ᴱ√LOMO > ᴱQ. Lōme ✧ QL/55
louri > loure -ĭ > -e ᴱ√LOU̯RI > ᴱQ. laure ✧ QL/51
loxti > loxte -ĭ > -e ᴱ√LOHO > ᴱQ. lokte ✧ QL/55
lunti > lunte -ĭ > -e ᴱ√LUTU > ᴱQ. lunte ✧ QL/57
luxmi > luxme -ĭ > -e ᴱ√LUHU > ᴱQ. lūme ✧ QL/56
makti > makte -ĭ > -e ᴱ√MAHA > ᴱQ. makte ✧ QL/57
makti > makte -ĭ > -e ᴱ√MAHA > ᴱQ. †makte ✧ QL/57
mani > mane -ĭ > -e ᴱ√MANA > ᴱQ. mane ✧ QL/58
mati > mate -ĭ > -e ᴱ✶mati > ᴱQ. mate ✧ PE14/70
mburi > mbure -ĭ > -e ᴱ✶mbúrya: > ᴱQ. mure ✧ PE13/139
mili > mile -ĭ > -e ᴱ√MILI > ᴱQ. mile ✧ QL/61
mḹki > mḹke -ĭ > -e ᴱ√MḶKḶ > ᴱQ. malke ✧ QL/62
mṇgi > mṇge -ĭ > -e ᴱ√MṆGṆ > ᴱQ. mange¹ ✧ QL/62
mōri > mōre -ĭ > -e ᴱ√MORO > ᴱQ. mōre ✧ QL/62
ŋaðʲki > ŋaðʲke -ĭ > -e ᴱ√NAẎA > ᴱQ. naike ✧ QL/65
ṇði > ṇðe -ĭ > -e ᴱ√NÐN > > ᴱQ. ande ✧ QL/31
neli > nele -ĭ > -e ᴱ√NELE > ᴱQ. nele ✧ QL/65
niŋkʷi > niŋkʷe -ĭ > -e ᴱ√NIQI > ᴱQ. ninqe ✧ QL/66
nōri > nōre -ĭ > -e ᴱ√ > ᴱQ. nōre ✧ QL/66
noti > note -ĭ > -e ᴱ√NOTO > ᴱQ. note ✧ QL/68
olmi > olme -ĭ > -e ᴱ√OLO³ > ᴱQ. olme² ✧ QL/69
ori > ore -ĭ > -e ᴱ√ORO² > [or]ı̯ǝ > ᴱQ. ore ✧ QL/70
owli > owle -ĭ > -e ᴱ√OWO > ᴱQ. Aule ✧ QL/34
pekti > pekte -ĭ > -e ᴱ√PEKE > ᴱQ. pekte ✧ QL/73
piŋkʷi > piŋkʷe -ĭ > -e ᴱ√PIKI > ᴱQ. pinqe ✧ QL/73
pojmi > pojme -ĭ > -e ᴱ√POYO > ᴱQ. ‽poime ✧ QL/75
poli > pole -ĭ > -e ᴱ√POL-I > ᴱQ. pole ✧ QL/75
rimpi > rimpe -ĭ > -e ᴱ√RIPI > ᴱQ. rimpe ✧ QL/80
saθʲki > saθʲke -ĭ > -e ᴱ√SAẎA > ᴱQ. saike ✧ QL/82
siloini > siloine -ĭ > -e ᴱ√SILI > ᴱQ. siloine ✧ QL/83
sini > sine -ĭ > -e ᴱ√SINI > ᴱQ. Sine ✧ QL/83
siŋi > siŋe -ĭ > -e ᴱ√SIŊI > ᴱQ. singe ✧ QL/83
sḹki > sḹke -ĭ > -e ᴱ√SḶKḶ¹ > ᴱQ. salki ✧ QL/84
sṇti > sṇte -ĭ > -e ᴱ√SṆTṆ > -ẏe > ᴱQ. sinte ✧ QL/85
sukti > sukte -ĭ > -e ᴱ√SUKU > ᴱQ. sukte ✧ QL/86
tambi > tambe -ĭ > -e ᴱ√TAMA > ᴱQ. tambe ✧ QL/88
taŋgi > taŋge -ĭ > -e ᴱ√TAŊA > ᴱQ. tange ✧ QL/89
tekti > tekte -ĭ > -e ᴱ√TEKE > ᴱQ. tekte ✧ QL/90
telpi > telpe -ĭ > -e ᴱ√TELPE > ᴱQ. telpe ✧ QL/91
tendi > tende -ĭ > -e ᴱ√TENE > ᴱQ. tende ✧ QL/91
teteli > tetele -ĭ > -e ᴱ✶tet’li > ᴱQ. telte ✧ GL/70
tiwri > tiwre -ĭ > -e ᴱ√TIW̯I > ᴱQ. tiure ✧ QL/93
-tuli > -tule -ĭ > -e ᴱ√TULU > ᴱQ. -tule ✧ QL/95
tuŋki > tuŋke -ĭ > -e ᴱ√TUN+KƎ > ᴱQ. tunke ✧ QL/95
θorni > θorne -ĭ > -e ᴱ√ŠORO² > ᴱQ. sorne ✧ QL/86
tʲūri > tʲūre -ĭ > -e ᴱ√TYU > ᴱQ. tyūre ✧ QL/50
tʲūti > tʲūte -ĭ > -e ᴱ√TYU > ᴱQ. tyūte ✧ QL/50
xoxri > xoxre -ĭ > -e ‽ᴱ√HUHU > ᴱQ. hóre ✧ QL/41
ɸajri > ɸajre -ĭ > -e ᴱ√FAYA > ᴱQ. faire ✧ QL/37
βani > βane -ĭ > -e ᴱ√VANA > ᴱQ. vane ✧ QL/99
βassi > βasse -ĭ > -e ᴱ√VASA > ᴱQ. vasse ✧ QL/100
βi > βe -ĭ > -e ᴱ√ > ᴱQ. ve ✧ QL/101
βiti > βite -ĭ > -e ᴱ√VITI > ᴱQ. vite ✧ QL/101
βḹki > βḹke -ĭ > -e ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valke ✧ QL/101
βḷti > βḷte -ĭ > -e ᴱ√VḶTḶ > ᴱQ. -vilte ✧ QL/102
βōri > βōre -ĭ > -e ᴱ√VŌRI > ᴱQ. vōre ✧ QL/102
balu > balo -ŭ > -o ᴱ√PALA > ᴱQ. palo ✧ QL/71
ðʲuru > ðʲuro -ŭ > -o ᴱ√ẎURU > ᴱQ. yuro ✧ QL/106
gṛgu > gṛgo -ŭ > -o ᴱ✶grgu- > ᴱQ. karko ✧ PE13/144
kaɣʷku > kaɣʷko -ŭ > -o ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kauko ✧ QL/45
kampu > kampo -ŭ > -o ᴱ✶kampu- > ᴱQ. kampo ✧ PE14/66
luksu > lukso -ŭ > -o ᴱ√LUKU > ᴱQ. lukso ✧ QL/56
malu > malo -ŭ > -o ᴱ√MALA¹ > [mal]wǝ > ᴱQ. malo ✧ QL/58
mḹku > mḹko -ŭ > -o ᴱ√MḶKḶ > ᴱQ. malko ✧ QL/62
nṇgu > nṇgo -ŭ > -o ᴱ√NṆGṆ > ‽nṇg·ẇǝ > ᴱQ. nungo ✧ QL/66
ṇtu > ṇto -ŭ > -o ᴱ√MATA > ᴱQ. anto ✧ QL/31
ouru > ouro -ŭ > -o ᴱ✶ourū̆ > ᴱQ. auro ✧ PE13/155
pilmu > pilmo -ŭ > -o ᴱ√PILI¹ > ᴱQ. pilmo ✧ QL/74
rēðu > reðo -ŭ > -o ᴱ√reðe > ᴱQ. rēro ✧ QL/79
resru > resro -ŭ > -o ᴱ✶res-rŭ > rerro > ᴱQ. rēro ✧ QL/79
situ > sito -ŭ > -o ᴱ√SITI > ᴱQ. sito ✧ QL/84
sṛku > sṛko -ŭ > -o ᴱ√SṚKṚ > ᴱQ. sarko ✧ QL/86
xenu > xeno -ŭ > -o ᴱ√HEN+U > ᴱQ. heno ✧ QL/40
xʷenu > xʷeno -ŭ > -o ᴱ√HEN+U > ᴱQ. feno ✧ QL/38
ɸṇðu > ɸṇðo -ŭ > -o ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fando ✧ QL/38