short final [i], [u] became [e], [o]; [-S{ĭŭ}] > [-S{eo}]

short final [i], [u] became [e], [o]; [-S{ĭŭ}] > [-S{eo}]

References ✧ PE19/100

Phonetic Rule Elements

[-Sĭ] > [-Se] ✧ PE19/100 (ĭ > ĕ; finally)
[-Sŭ] > [-So] ✧ PE19/100 (ŭ > ŏ; finally)

Phonetic Rule Examples

ajri > ajre -Sĭ > -Se AYA > Q. airi- ✧ PE17/149
api > ape -Sĭ > -Se apa > Q. ape ✧ VT44/26
auri > aure -Sĭ > -Se ur- > Q. aure ✧ PE17/120
auri > aure -Sĭ > -Se aurĭ- > Q. aure ✧ PE17/148
auri > aure -Sĭ > -Se ur- > Q. aurë ✧ SA/ur
auri > aure -Sĭ > -Se aurĭ- > S. aur ✧ PE17/148
bani > bane -Sĭ > -Se BAN > Q. vane ✧ PE17/56
barani > barane -Sĭ > -Se barani > Q. *varnë ✧ PE21/81
danmi > danme -Sĭ > -Se danmi > Q. lanwe ✧ VT48/32
duini > duine -Sĭ > -Se duini > S. duin ✧ VT48/24
-eiti > -eite -Sĭ > -Se -iti > eiti > Q. íte ✧ PE22/155
gajri > gajre -Sĭ > -Se GAYA > Q. airë ✧ PM/363
glawari > glaware -Sĭ > -Se glawarĭ > Q. laure ✧ PE21/81
gwini > gwine -Sĭ > -Se wĭnĭ > Q. wine ✧ VT47/26
imbi > imbe -Sĭ > -Se imbĭ > Q. imbĕ ✧ PE17/92
imbi > imbe -Sĭ > -Se imbi > Q. imbe ✧ VT47/11
imbi > imbe -Sĭ > -Se imbĭ > Q. imbĕ ✧ VT47/30
imbi > imbe -Sĭ > -Se imbi > imm > S. im ✧ VT47/14
inīdeni > inīdene -Sĭ > -Se NID > S. eniðen ✧ PE22/165
-iŋki > -iŋke -Sĭ > -Se nki > -inke > Q. -inque ✧ VT49/51
-jeiti > -jeite -Sĭ > -Se -iti > [y]eiti > Q. éte ✧ PE22/155
karaiti > karaite -Sĭ > -Se KAR > Q. karaite ✧ PE22/155
karani > karane -Sĭ > -Se karani > Q. carne ✧ PE22/152
karani > karane -Sĭ > -Se carani- > S. caran ✧ VT41/10
kiríssi > kirísse -Sĭ > -Se kirissi > ᴸN. criss ✧ PE21/81
kjawathāni > kjawathāne -Sĭ > -Se kjawathāni > S. cawathon ✧ PE22/152
kjawi > kjawe -Sĭ > -Se kyawĭ > tyawe > Q. tyave ✧ PE22/152
kjawi > kjawe -Sĭ > -Se kjawĭ > S. caw ✧ PE22/152
kjawini > kjawine -Sĭ > -Se kyawini > kawin(e) > S. cewin ✧ PE22/152
lani > lane -Sĭ > -Se (G)LAN > Q. lane ✧ VT42/8
lepettaroni > lepettarone -Sĭ > -Se lepeth-ron > S. lebethron ✧ PE17/89
limbi > limbe -Sĭ > -Se lĭmbĭ > Q. limbe ✧ PE17/18
limbi > limbe -Sĭ > -Se limbi > limb > S. lim(m) ✧ NM/285
limbi > limbe -Sĭ > -Se lĭmbĭ > S. lim ✧ PE17/18
limi > lime -Sĭ > -Se limi > Q. #lime ✧ VT47/6
limi > lime -Sĭ > -Se limi > S. #lif ✧ VT47/6
liŋkwi > liŋkwe -Sĭ > -Se liŋkwi > Q. linque ✧ NM/284
liŋkwi > liŋkwe -Sĭ > -Se liŋkwi > S. limp ✧ NM/284
līri > līre -Sĭ > -Se LIR > Q. līrĭ- ✧ PE17/67
lissi > lisse -Sĭ > -Se lissĭ- > Q. lisse ✧ PE17/154
lossi > losse -Sĭ > -Se lossĭ > Q. losse ✧ PE17/161
luini > luine -Sĭ > -Se LUY > Q. luine ✧ VT48/23
luini > luine -Sĭ > -Se luini > Q. luine ✧ VT48/24
luini > luine -Sĭ > -Se LUY > S. Luin ✧ VT48/23
luini > luine -Sĭ > -Se luini > S. luin ✧ VT48/24
magiti > magite -Sĭ > -Se magiti- > Q. Maiti- ✧ VT41/10
mailiki > mailike -Sĭ > -Se máiliki > S. maelig ✧ PE21/80
maki > make -Sĭ > -Se MAK > Q. make ✧ VT39/11
maksi > makse -Sĭ > -Se mahsi > Q. makse ✧ PE21/70
mālimi > mālime -Sĭ > -Se mā-limi > Q. málime ✧ VT47/6
mālimi > mālime -Sĭ > -Se mā-limi > S. molif ✧ VT47/6
mīri > mīre -Sĭ > -Se mīrĭ > Q. míre ✧ PE17/165
mīri > mīre -Sĭ > -Se mīrĭ > S. mîr ✧ PE17/165
miruwōri > miruwōre -Sĭ > -Se miru̯(a)-wōrĭ > Q. miruvórë ✧ PE17/38
mori > more -Sĭ > -Se mori > Q. more ✧ Let/382
mori > more -Sĭ > -Se mori > S. môr ✧ Let/382
mori > more -Sĭ > -Se mori > S. môr ✧ NM/279
ndabi > ndabe -Sĭ > -Se ndab > Q. nave ✧ VT42/34
ndīli > ndīle -Sĭ > -Se ndīli > Q. níle ✧ PE21/86
netti > nette -Sĭ > -Se net > S. neth ✧ VT47/33
nettʰi > nettʰe -Sĭ > -Se netthi > Q. nette ✧ VT47/33
nettʰi > nettʰe -Sĭ > -Se NETH > S. neth ✧ VT47/14
nettʰi > nettʰe -Sĭ > -Se netthi > S. neth ✧ VT47/33
nidini > niðine -Sĭ > -Se NID > S. niðin ✧ PE22/165
nimbi > nimbe -Sĭ > -Se AT. nimbi > S. nim ✧ PE17/19
nimpi > nimpe -Sĭ > -Se nimpĭ > S. nimp ✧ VT48/18
niŋkwi > niŋkwe -Sĭ > -Se NIK > Q. ninque ✧ PE17/168
niŋkwi > niŋkwe -Sĭ > -Se NIK > S. nimp ✧ PE17/168
poli > pole -Sĭ > -Se POL > Q. poli- ✧ PE17/181
pori > pore -Sĭ > -Se ᴹ✶pori > ᴹQ. pore ✧ Ety/POR
pʰaini > pʰaine -Sĭ > -Se phaini > S. faen ✧ NM/237
pʰairi > pʰaire -Sĭ > -Se phai-rĭ > Q. fairë ✧ NM/237
pʰarani > pʰarane -Sĭ > -Se pharan- > Q. ‽fărnĭ ✧ PE17/83
pʰilíŋki > pʰilíŋke -Sĭ > -Se philinkĭ > ᴸN. flinc ✧ PE21/81
pʰimbi > pʰimbe -Sĭ > -Se PHIM > Q. fimbi- ✧ PE17/23
pʰimbi > pʰimbe -Sĭ > -Se PHIM > S. fim ✧ PE17/23
pʰini > pʰine -Sĭ > -Se phini- > S. fîn ✧ PM/362
sereki > sereke -Sĭ > -Se SEREK > Q. serke ✧ PE17/184
skejeiti > skejeite -Sĭ > -Se SKEY > Q. xiéte ✧ PE22/155
slimbi > slimbe -Sĭ > -Se slimbi > Q. hlimbë ✧ NM/284
slimbi > slimbe -Sĭ > -Se slimbi > S. lhim ✧ NM/284
ṣpini > ṣpine -Sĭ > -Se spini- > S. esbin ✧ PE17/17
ṣpini > ṣpine -Sĭ > -Se SPIN-ID > S. esbin ✧ PE17/119
spini > spine -Sĭ > -Se SPIN- > S. fin- ✧ PE17/17
sūl > sūle -Sĭ > -Se > S. sûl ✧ NM/237
sūli > sūle -Sĭ > -Se > S. sūl ✧ PE17/124
sūri > sūre -Sĭ > -Se sūri > Q. súrë ✧ NM/237
sūri > sūre -Sĭ > -Se SUR(U) > Q. sūrĕ ✧ PE17/62
sūri > sūre -Sĭ > -Se > Q. sūre ✧ PE17/124
tatʰari > tatʰare -Sĭ > -Se taþā̆rĭ- > S. tathar ✧ PE17/81
tʰindi > θinde -Sĭ > -Se thindi- > Q. sinde ✧ PE17/141
tʰindi > θinidā -Sĭ > -Se thĭndĭ > Q. sinde ✧ PE17/141
tʰāni > tʰāne -Sĭ > -Se thānĭ- > Q. th-/sāne- ✧ PE17/81
tʰāni > tʰāne -Sĭ > -Se thānĭ- > S. thaun ✧ PE17/81
tʰindi > tʰinde -Sĭ > -Se þindĭ- > S. thind ✧ PE17/140
-vuiti > -vuite -Sĭ > -Se -iti > -vuiti > Q. oite ✧ PE22/155
-woiti > -woite -Sĭ > -Se -iti > [w]oiti > Q. aite ✧ PE22/155
indu > indo -Sŭ > -So indu > ind > S. inn ✧ PE22/165
kuru > kuro -Sŭ > -So kuru- > Q. kuro ✧ VT41/10
lubbu > lubbo -Sŭ > -So lubbŭ > Q. luppo ✧ PE19/92
rusku > rusko -Sŭ > -So (u)rus > Q. rusko ✧ VT41/10
slūbu > slūbo -Sŭ > -So slūbŭ > hlūvo > Q. lūvo ✧ PE21/82
srugu > srugo -Sŭ > -So srugu > Q. hruo ✧ PE17/115
tumbu > tumbo -Sŭ > -So tumbu > Q. Tumbo ✧ NM/351
tumbu > tumbo -Sŭ > -So tumbu > S. Tum ✧ NM/351
turúŋku > turuŋko -Sŭ > -So turunku > S. trunc ✧ PE21/80
uruku > uruko -Sŭ > -So urku/uruku > Q. urko ✧ WJ/390
uruku > uruko -Sŭ > -So urku/uruku > S. urug ✧ WJ/390

ᴹ✶short final [i], [u] became [e], [o]; [-S{ĭŭ}] > [-S{eo}]

GS/§4.13 §66iv @@@

Reference ✧ PE19/60

Phonetic Rule Elements

[-Sĭ] > [-Se]
[-Sŭ] > [-So]

Phonetic Rule Examples

ari > are -Sĭ > -Se ᴹ✶ari- > ᴹQ. are ✧ Ety/AR¹
ari > are -Sĭ > -Se ᴹ✶ari- > N. ar- ✧ Ety/AR¹
barani > barane -Sĭ > -Se ᴹ√BARÁN > ᴹQ. varne ✧ Ety/BARÁN
barani > barane -Sĭ > -Se ᴹ√BARÁN > ON. barane ✧ Ety/BARÁN
dōmi > dōme -Sĭ > -Se ᴹ✶dōmi- > Ilk. dûm ✧ Ety/DOMO
dōmi > dōme -Sĭ > -Se ᴹ√DOƷ/DÔ > ᴹQ. lóme ✧ Ety/DOƷ
dōmi > dōme -Sĭ > -Se ᴹ✶dōmi- > ᴹQ. lóme ✧ Ety/DOMO
dōmi > dōme -Sĭ > -Se ᴹ✶dōmi > ᴹQ. lōme ✧ SD/302
dōmi > dōme -Sĭ > -Se ᴹ✶dōmi > dūmh > N. ✧ SD/302
ekti > ekte -Sĭ > -Se ᴹ√EKTI > ᴹQ. ehte ✧ Ety/EK
glindi > glinde -Sĭ > -Se ᴹ√GLINDI > glind > N. glinn ✧ Ety/GLINDI
gwindi > gwinde -Sĭ > -Se ᴹ√GWINDI > Ilk. gwind ✧ EtyAC/GWINDI
gwindi > gwinde -Sĭ > -Se ᴹ√GWINDI > winde > ᴹQ. vinde ✧ EtyAC/GWINDI
gwindi > gwinde -Sĭ > -Se ᴹ√GWINDI > bind > N. binn ✧ EtyAC/GWINDI
karani > karane -Sĭ > -Se ᴹ✶karani > N. caran ✧ Ety/KARÁN
kiríssi > kirísse -Sĭ > -Se ᴹ√KIRÍS > N. criss ✧ Ety/KIRIS
kiríssi > kirísse -Sĭ > -Se ᴹ√KIRÍS > N. criss ✧ EtyAC/KIR
kjabi > kjabe -Sĭ > -Se ᴹ√KYAB > ᴹQ. tyave ✧ PE22/102
kʰitʰi > kʰitʰe -Sĭ > -Se ᴹ✶khīt(h)i > ᴹQ. híse ✧ Ety/KHIS
kʰitʰi > kʰitʰe -Sĭ > -Se ᴹ✶χīsi > ᴹQ. híse ✧ PE21/32
kʰītʰi > kʰītʰe -Sĭ > -Se ᴹ✶khīt(h)i > N. hîth ✧ Ety/KHIS
labi > labe -Sĭ > -Se ᴹ√LAB > ᴹQ. lave ✧ PE22/102
lambi > lambio -Sĭ > -Se ᴹ✶lamƀĭ- > ᴹQ. lambe ✧ PE21/9
lepti > lepte -Sĭ > -Se ᴹ√LEPET > ᴹQ. lepse ✧ Ety/LEP
lepti > lepte -Sĭ > -Se ᴹ✶lepti > ᴹQ. lepse ✧ Ety/LEP
liŋgwi > liŋge -Sĭ > -Se ᴹ✶liñwi > ᴹQ. lingwe ✧ Ety/LIW
liŋgwi > liŋgwe -Sĭ > -Se ᴹ✶liñwi > Dor. líw ✧ Ety/LIW
liŋgwi > liŋgwe -Sĭ > -Se ᴹ√LINGWI > Dor. ling ✧ EtyAC/LIW
liŋgwi > liŋgwe -Sĭ > -Se ᴹ✶liñwi > lhimb > N. lhim ✧ Ety/LIW
liŋkwi > liŋkwe -Sĭ > -Se ᴹ√LINKWI > ᴹQ. linqe ✧ Ety/LINKWI
liŋkwi > liŋkwe -Sĭ > -Se ᴹ√LINKWI > N. lhimp ✧ Ety/LINKWI
lubbu > lubbo -Sĭ > -Se ᴹ✶lubbŭ > ᴹQ. luppo ✧ PE19/45
lugi > luge -Sĭ > -Se ᴹ√LUG > ᴹQ. lue ✧ PE22/102
lugni > lugne -Sĭ > -Se ᴹ✶lugni > Dor. luin ✧ Ety/LUG²
lugni > lugne -Sĭ > -Se ᴹ✶lugni > Dor. lūn ✧ EtyAC/LUG²
lugni > lugne -Sĭ > -Se ᴹ✶lugni > Dan. lygn ✧ Ety/LUG²
lugni > lugne -Sĭ > -Se ᴹ✶lugni > ᴹQ. lúne ✧ Ety/LUG²
lugni > lugne -Sĭ > -Se ᴹ✶lugni > N. lhûn ✧ Ety/LUG²
maɣiti > maɣite -Sĭ > -Se ᴹ✶maʒiti > ᴹQ. maite ✧ Ety/MAƷ
maɣiti > maɣite -Sĭ > -Se ᴹ✶maʒiti > ON. maite ✧ Ety/MAƷ
makili > makile -Sĭ > -Se ᴹ✶makili- > N. megil ✧ EtyAC/MAK
mini > mine -Sĭ > -Se ᴹ√MINI > N. min ✧ Ety/MINI
mitʰi > mitʰe -Sĭ > -Se ᴹ√MITH > N. mith ✧ Ety/MITH
mǭri > mǭre -Sĭ > -Se ᴹ✶mǭri > Ilk. môr ✧ Ety/MOR
mori > more -Sĭ > -Se ᴹ✶mori > ᴹQ. more ✧ Ety/MOR
mǭri > mǭre -Sĭ > -Se ᴹ✶mǭri > ᴹQ. móre ✧ Ety/MOR
mǭri > mǭre -Sĭ > -Se ᴹ✶mǭri > N. maur ✧ Ety/MOR
mori > more -Sĭ > -Se ᴹ✶mori > N. †môr ✧ Ety/MOR
ndaki > ndake -Sĭ > -Se ᴹ√NDAK- > ᴹQ. nake ✧ PE22/112
neiti > neite -Sĭ > -Se ᴹ✶neı̯ti- > ᴹQ. níte ✧ Ety/NEI
neiti > neite -Sĭ > -Se ᴹ✶neı̯ti- > N. nîd ✧ Ety/NEI
neŋgwi > neŋgwe -Sĭ > -Se ᴹ✶NEÑ-WI > Dor. nîw ✧ Ety/NEÑ-WI
neŋgwi > neŋgwe -Sĭ > -Se ᴹ✶NEÑ-WI > ᴹQ. nengwe ✧ Ety/NEÑ-WI
neŋgwi > neŋgwe -Sĭ > -Se ᴹ✶NEÑ-WI > nemb > N. nem ✧ Ety/NEÑ-WI
nindi > ninde -Sĭ > -Se ᴹ√NIN-DI > ᴹQ. ninde ✧ Ety/NIN-DI
nindi > ninde -Sĭ > -Se ᴹ√NIN-DI > N. ninn ✧ Ety/NIN-DI
niŋkwi > niŋkwe -Sĭ > -Se ᴹ✶ninkwi > ᴹQ. ninqe ✧ Ety/NIK-W
niŋkwi > niŋkwe -Sĭ > -Se ᴹ√NIK-W > N. nimp ✧ Ety/NIK-W
orni > orne -Sĭ > -Se ᴹ✶ÓR-NI > Dor. orn ✧ Ety/ÓR-NI
orni > orne -Sĭ > -Se ᴹ✶ÓR-NI > ᴹQ. orne ✧ Ety/ÓR-NI
orni > orne -Sĭ > -Se ᴹ✶ÓR-NI > N. orn ✧ Ety/ÓR-NI
pʰoroti > pʰorote -Sĭ > -Se ᴹ✶phoroti > ᴹQ. forte ✧ Ety/PHOR
pʰoroti > pʰorote -Sĭ > -Se ᴹ✶phoroti > N. forod ✧ Ety/PHOR
riŋgi > riŋge -Sĭ > -Se ᴹ√RINGI > Dor. ring ✧ Ety/RINGI
riŋgi > riŋge -Sĭ > -Se ᴹ√RINGI > ᴹQ. ringe ✧ Ety/RINGI
riŋgi > riŋge -Sĭ > -Se ᴹ√RINGI > ON. ringe ✧ Ety/RINGI
riŋgwi > riŋgwe -Sĭ > -Se ᴹ√RINGI > ᴹQ. ringwe ✧ Ety/RINGI
riŋgwi > riŋgwe -Sĭ > -Se ᴹ√RINGI > rhimb > N. rhim ✧ Ety/RINGI
riŋki > riŋke -Sĭ > -Se ᴹ✶rinki > ᴹQ. rinke ✧ Ety/RIK(H)
riŋki > riŋke -Sĭ > -Se ᴹ✶rinki > N. rhinc ✧ Ety/RIK(H)
sedi > sede -Sĭ > -Se ᴹ√SED > ᴹQ. sere ✧ PE22/102
sjadi > sjade -Sĭ > -Se ᴹ√SYAD > ᴹQ. hyare ✧ PE22/102
slindi > slinde -Sĭ > -Se ᴹ✶slindi > thlind > N. thlinn ✧ Ety/SLIN
tindōmi > tindōme -Sĭ > -Se ᴹ√DOM > tindumh > tindu > N. tinnu ✧ Ety/TIN
tʰindi > θinde -Sĭ > -Se ᴹ✶thindi > ᴹQ. sinde ✧ Ety/THIN
tʰindi > tʰinde -Sĭ > -Se ᴹ✶thindi > Ilk. thind ✧ Ety/THIN
tʰindi > tʰinde -Sĭ > -Se ᴹ✶thindi > thind > N. thinn ✧ Ety/THIN
windi > winde -Sĭ > -Se ᴹ✶windi > ᴹQ. vinde ✧ Ety/WIN
windi > winde -Sĭ > -Se ᴹ✶windi > winde > ᴹQ. vinde ✧ EtyAC/WIN
windi > winde -Sĭ > -Se ᴹ✶windi > gwind > N. gwinn ✧ Ety/WIN
windi > winde -Sĭ > -Se ᴹ✶windi > gwind > N. gwinn ✧ EtyAC/WIN
aŋgu > aŋgo -Sŭ > -So ᴹ√ANGWA > ᴹQ. ango ✧ Ety/ANGWA
attu > atto -Sŭ > -So ᴹ✶atū > ᴹQ. atto ✧ Ety/ATA
jagu > jago -Sŭ > -So ᴹ✶yagu- > N. ia ✧ Ety/YAG
jūju > jūjo -Sŭ > -So ᴹ√ > ᴹQ. yūyo ✧ Ety/YŪ
jūju > jūjo -Sŭ > -So ᴹ√ > N. ui- ✧ Ety/YŪ
kulu > kulo -Sŭ > -So ᴹ√KULU > ᴹQ. kulo ✧ Ety/KUL
kʰēru > kʰēro -Sŭ > -So ᴹ√KHER > ON. khēro ✧ Ety/KHER
malu > malo -Sŭ > -So ᴹ✶smalu > ON. malo ✧ Ety/SMAL
mbundu > mbundo -Sŭ > -So ᴹ✶mbundu > ᴹQ. mundo ✧ Ety/MBUD
mbundu > mbundo -Sŭ > -So ᴹ✶mbundu > bund > N. bunn ✧ Ety/MBUD
orku > orko -Sŭ > -So ᴹ✶órku > Dor. urch ✧ Ety/ÓROK
orku > orko -Sŭ > -So ᴹ✶órku > ᴹQ. orko ✧ Ety/ÓROK
orku > orko -Sŭ > -So ᴹ✶órku > ON. orko ✧ Ety/ÓROK
ranku > ranko -Sŭ > -So ᴹ✶ranku > ᴹQ. ranko ✧ Ety/RAK
raŋku > raŋko -Sŭ > -So ᴹ✶ranku > ON. ranko ✧ Ety/RAK
smalu > smalo -Sŭ > -So ᴹ✶smalu > ᴹQ. malo ✧ Ety/SMAL
smalu > smalo -Sŭ > -So ᴹ✶smalu > ON. smalo ✧ EtyAC/SMAL
suglu > suglo -Sŭ > -So ᴹ✶suglu > ᴹQ. súlo ✧ Ety/SUK
suglu > suglo -Sŭ > -So ᴹ✶suglu > N. sûl ✧ Ety/SUK
suktu > sukto -Sŭ > -So ᴹ√SUK > N. sûth ✧ Ety/SUK
telku > telko -Sŭ > -So ᴹ√TÉLEK > N. telch ✧ Ety/TÉLEK
tūgu > tūgo -Sŭ > -So ᴹ✶tūgu > tūgh > Ilk. ✧ Ety/TUG
tūgu > tūgo -Sŭ > -So ᴹ✶tūgu > ᴹQ. tuo ✧ Ety/TUG
tūgu > tūgo -Sŭ > -So ᴹ✶tūgu > ON. tūgo ✧ Ety/TUG
tulku > tulko -Sŭ > -So ᴹ✶tulku > ᴹQ. tulko ✧ Ety/TULUK
tumbu > tumbo -Sŭ > -So ᴹ✶tumbu > N. tum ✧ Ety/TUB
tumpu > tumpo -Sŭ > -So ᴹ√TUMPU > ᴹQ. tumpo ✧ Ety/TUMPU
tumpu > tumpo -Sŭ > -So ᴹ√TUMPU > N. tump ✧ Ety/TUMPU
tundu > tundo -Sŭ > -So ᴹ✶tundu > ᴹQ. tundo ✧ Ety/TUN
tundu > tundo -Sŭ > -So ᴹ✶tŭndŭ > ᴹQ. tundo ✧ PE21/8
tundu > tundo -Sŭ > -So ᴹ✶tundu > tund > N. tunn ✧ Ety/TUN
turúŋku > turuŋko -Sŭ > -So turunku > ON. trunko ✧ PE21/80
utubnu > utubno -Sŭ > -So ᴹ✶Utubnu > Ilk. Uduvon ✧ Ety/TUB
utubnu > utubno -Sŭ > -So ᴹ✶Utubnu > ᴹQ. Utumno ✧ Ety/TUB
utubnu > utubno -Sŭ > -So ᴹ✶Utubnu > N. Udūn ✧ Ety/TUB
utupnu > utupno -Sŭ > -So Utupnŭ > Q. Utumno ✧ MR/69

ᴱ✶short final [i], [u] became [e], [o]; [-{ĭŭ}] > [-{eo}]

References ✧ PE12/4, 8-9

Order (00600)

After 00400 final [ǝ] vanished
After 00500 final [j], [w] became [i], [u]

Phonetic Rule Elements

[-Sĭ] > [-Se]
[-Sŭ] > [-So]

Phonetic Rule Examples

akajri > akajre -Sĭ > -Se ᴱ√KAYA > ᴱQ. akaire ✧ QL/46
alalmi > alalme -Sĭ > -Se ᴱ√ALA² > ᴱQ. alalme ✧ QL/29
awri > awre -Sĭ > -Se ᴱ√AWA > ᴱQ. aure ✧ QL/33
awti > awte -Sĭ > -Se ᴱ√AW̯A > ᴱQ. aute ✧ QL/33
aɸti > aɸte -Sĭ > -Se ᴱ√AFA > [aft]yǝ > ᴱQ. apte ✧ QL/29
bonti > bonte -Sĭ > -Se ᴱ√POT-I > ᴱQ. ponte ✧ QL/75
boti > bote -Sĭ > -Se ᴱ√POT-I > ᴱQ. pote ✧ QL/75
ekti > ekte -Sĭ > -Se ᴱ✶ektĭ > ᴱQ. ekte ✧ GL/18
ekti > ekte -Sĭ > -Se ᴱ√EKE > ᴱQ. ekte ✧ QL/35
eŋkʷi > eŋkʷe -Sĭ > -Se ᴱ√EŊE > ᴱQ. enqe ✧ QL/36
gʷassi > gʷasse -Sĭ > -Se ᴱ√GWASA > ᴱQ. ’wasse ✧ QL/103
gʷiŋgi > gʷiŋge -Sĭ > -Se ᴱ√GWIŊI > ᴱQ. ’wingi- ✧ QL/104
gʷinwi > gʷinwe -Sĭ > -Se ᴱ√GWINI > ᴱQ. ’winwe ✧ QL/104
gʷōri > gʷōre -Sĭ > -Se ᴱ√GWORI > ᴱQ. ’wōre ✧ QL/104
ɣari > ɣare -Sĭ > -Se ᴱ√ƷARA > ᴱQ. are ✧ QL/32
iki > ike -Sĭ > -Se ᴱ√I > ᴱQ. ike ✧ QL/41
illi > ille -Sĭ > -Se ᴱ√ILI² > ᴱQ. ille ✧ QL/42
iŋwi > iŋwe -Sĭ > -Se ᴱ√IWI > ᴱQ. ingwe ✧ QL/43
kalki > kalke -Sĭ > -Se ᴱ√KALA > ᴱQ. kalke ✧ QL/44
kanti > kante -Sĭ > -Se ᴱ✶kantya > ᴱQ. kante ✧ PE13/140
koðʲti > koðʲte -Sĭ > -Se ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koite ✧ QL/48
kṛni > kṛne -Sĭ > -Se ᴱ√KṚN > [kṛn]ı̯ǝ > ᴱQ. karne ✧ QL/48
kʷilli > kʷille -Sĭ > -Se ᴱ√QILI¹ > ᴱQ. qille ✧ QL/77
lalli > lalle -Sĭ > -Se ᴱ√LALA > ᴱQ. ‽lalle ✧ QL/50
lawista- > lawista- -Sĭ > -Se ᴱ√LAW̯A > ᴱQ. loista ✧ QL/52
lawiti > lawite -Sĭ > -Se ᴱ√LAW̯A > law̯iti- > ᴱQ. loite ✧ QL/52
lawki > lawke -Sĭ > -Se ᴱ√LAWA > ᴱQ. lauke ✧ QL/52
lawti > lawte -Sĭ > -Se ᴱ√LAWA > ᴱQ. laute ✧ QL/52
leɣʷki > leɣʷke -Sĭ > -Se ᴱ√LEẆE > ᴱQ. leuke ✧ QL/53
lojri > lojre -Sĭ > -Se ᴱ√LOY̯O > ᴱQ. loire ✧ QL/56
lōki > lōke -Sĭ > -Se ᴱ√LOKO > ᴱQ. lōke ✧ QL/55
lōmi > lōme -Sĭ > -Se ᴱ√LOMO > ᴱQ. Lōme ✧ QL/55
louri > loure -Sĭ > -Se ᴱ√LOU̯RI > ᴱQ. laure ✧ QL/51
loxti > loxte -Sĭ > -Se ᴱ√LOHO > ᴱQ. lokte ✧ QL/55
lunti > lunte -Sĭ > -Se ᴱ√LUTU > ᴱQ. lunte ✧ QL/57
luxmi > luxme -Sĭ > -Se ᴱ√LUHU > ᴱQ. lūme ✧ QL/56
makti > makte -Sĭ > -Se ᴱ√MAHA > ᴱQ. makte ✧ QL/57
makti > makte -Sĭ > -Se ᴱ√MAHA > ᴱQ. †makte ✧ QL/57
mani > mane -Sĭ > -Se ᴱ√MANA > ᴱQ. mane ✧ QL/58
mati > mate -Sĭ > -Se ᴱ✶mati > ᴱQ. mate ✧ PE14/70
mburi > mbure -Sĭ > -Se ᴱ✶mbúrya: > ᴱQ. mure ✧ PE13/139
mili > mile -Sĭ > -Se ᴱ√MILI > ᴱQ. mile ✧ QL/61
mḹki > mḹke -Sĭ > -Se ᴱ√MḶKḶ > ᴱQ. malke ✧ QL/62
mṇgi > mṇge -Sĭ > -Se ᴱ√MṆGṆ > ᴱQ. mange¹ ✧ QL/62
mōri > mōre -Sĭ > -Se ᴱ√MORO > ᴱQ. mōre ✧ QL/62
ŋaðʲki > ŋaðʲke -Sĭ > -Se ᴱ√NAẎA > ᴱQ. naike ✧ QL/65
ṇði > ṇðe -Sĭ > -Se ᴱ√NÐN > > ᴱQ. ande ✧ QL/31
neli > nele -Sĭ > -Se ᴱ√NELE > ᴱQ. nele ✧ QL/65
niŋkʷi > niŋkʷe -Sĭ > -Se ᴱ√NIQI > ᴱQ. ninqe ✧ QL/66
nōri > nōre -Sĭ > -Se ᴱ√ > ᴱQ. nōre ✧ QL/66
noti > note -Sĭ > -Se ᴱ√NOTO > ᴱQ. note ✧ QL/68
olmi > olme -Sĭ > -Se ᴱ√OLO³ > ᴱQ. olme² ✧ QL/69
ori > ore -Sĭ > -Se ᴱ√ORO² > [or]ı̯ǝ > ᴱQ. ore ✧ QL/70
owli > owle -Sĭ > -Se ᴱ✶OWO > ᴱQ. Aule ✧ QL/34
pekti > pekte -Sĭ > -Se ᴱ√PEKE > ᴱQ. pekte ✧ QL/73
piŋkʷi > piŋkʷe -Sĭ > -Se ᴱ√PIKI > ᴱQ. pinqe ✧ QL/73
pojmi > pojme -Sĭ > -Se ᴱ√POYO > ᴱQ. ‽poime ✧ QL/75
poli > pole -Sĭ > -Se ᴱ√POL-I > ᴱQ. pole ✧ QL/75
putsi > putse -Sĭ > -Se ᴱ√PU(HU) > ᴱQ. putse ✧ QL/75
rimpi > rimpe -Sĭ > -Se ᴱ√RIPI > ᴱQ. rimpe ✧ QL/80
saθʲki > saθʲke -Sĭ > -Se ᴱ√SAẎA > ᴱQ. saike ✧ QL/82
siloini > siloine -Sĭ > -Se ᴱ√SILI > ᴱQ. siloine ✧ QL/83
sini > sine -Sĭ > -Se ᴱ√SINI > ᴱQ. Sine ✧ QL/83
siŋi > siŋe -Sĭ > -Se ᴱ√SIŊI > ᴱQ. singe ✧ QL/83
sḹki > sḹke -Sĭ > -Se ᴱ√SḶKḶ¹ > ᴱQ. salki ✧ QL/84
sṇti > sṇte -Sĭ > -Se ᴱ√SṆTṆ > -ẏe > ᴱQ. sinte ✧ QL/85
sukti > sukte -Sĭ > -Se ᴱ√SUKU > ᴱQ. sukte ✧ QL/86
tambi > tambe -Sĭ > -Se ᴱ√TAMA > ᴱQ. tambe ✧ QL/88
taŋgi > taŋge -Sĭ > -Se ᴱ√TAŊA > ᴱQ. tange ✧ QL/89
tekti > tekte -Sĭ > -Se ᴱ√TEKE > ᴱQ. tekte ✧ QL/90
telpi > telpe -Sĭ > -Se ᴱ√TELPE > ᴱQ. telpe ✧ QL/91
tendi > tende -Sĭ > -Se ᴱ√TENE > ᴱQ. tende ✧ QL/91
teteli > tetele -Sĭ > -Se ᴱ✶tet’li > ᴱQ. telte ✧ GL/70
tiwri > tiwre -Sĭ > -Se ᴱ√TIW̯I > ᴱQ. tiure ✧ QL/93
-tuli > -tule -Sĭ > -Se ᴱ√TULU > ᴱQ. -tule ✧ QL/95
tuŋki > tuŋke -Sĭ > -Se ᴱ√TUN+Kǝ > ᴱQ. tunke ✧ QL/95
θorni > θorne -Sĭ > -Se ᴱ√ŠORO² > ᴱQ. sorne ✧ QL/86
tʲūri > tʲūre -Sĭ > -Se ᴱ√TYU > ᴱQ. tyūre ✧ QL/50
tʲūti > tʲūte -Sĭ > -Se ᴱ√TYU > ᴱQ. tyūte ✧ QL/50
xoxri > xoxre -Sĭ > -Se ‽ᴱ√HUHU > ᴱQ. hóre ✧ QL/41
ɸajri > ɸajre -Sĭ > -Se ᴱ√FAYA > ᴱQ. faire ✧ QL/37
βani > βane -Sĭ > -Se ᴱ√VANA > ᴱQ. vane ✧ QL/99
βassi > βasse -Sĭ > -Se ᴱ√VASA > ᴱQ. vasse ✧ QL/100
βi > βe -Sĭ > -Se ᴱ√ > ᴱQ. ve ✧ QL/101
βiti > βite -Sĭ > -Se ᴱ√VITI > ᴱQ. vite ✧ QL/101
βḹki > βḹke -Sĭ > -Se ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valke ✧ QL/101
βḷti > βḷte -Sĭ > -Se ᴱ√VḶTḶ > ᴱQ. -vilte ✧ QL/102
βōri > βōre -Sĭ > -Se ᴱ√VŌRI > ᴱQ. vōre ✧ QL/102
balu > balo -Sŭ > -So ᴱ√PALA > ᴱQ. palo ✧ QL/71
ðʲuru > ðʲuro -Sŭ > -So ᴱ√ẎURU > ᴱQ. yuro ✧ QL/106
gṛgu > gṛgo -Sŭ > -So ᴱ✶grgu- > ᴱQ. karko ✧ PE13/144
kaɣʷku > kaɣʷko -Sŭ > -So ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kauko ✧ QL/45
kampu > kampo -Sŭ > -So ᴱ✶kampu- > ᴱQ. kampo ✧ PE14/66
luksu > lukso -Sŭ > -So ᴱ√LUKU > ᴱQ. lukso ✧ QL/56
malu > malo -Sŭ > -So ᴱ√MALA¹ > [mal]wǝ > ᴱQ. malo ✧ QL/58
mḹku > mḹko -Sŭ > -So ᴱ√MḶKḶ > ᴱQ. malko ✧ QL/62
nṇgu > nṇgo -Sŭ > -So ᴱ√NṆGṆ > ‽nṇg·ẇǝ > ᴱQ. nungo ✧ QL/66
ṇtu > ṇto -Sŭ > -So ᴱ√MATA > ᴱQ. anto ✧ QL/31
ouru > ouro -Sŭ > -So ᴱ✶ourū̆ > ᴱQ. auro ✧ PE13/155
pilmu > pilmo -Sŭ > -So ᴱ√PILI¹ > ᴱQ. pilmo ✧ QL/74
rēðu > reðo -Sŭ > -So ᴱ√reðe > ᴱQ. rēro ✧ QL/79
resru > resro -Sŭ > -So ᴱ✶res-rŭ > rerro > ᴱQ. rēro ✧ QL/79
situ > sito -Sŭ > -So ᴱ√SITI > ᴱQ. sito ✧ QL/84
sṛku > sṛko -Sŭ > -So ᴱ√SṚKṚ > ᴱQ. sarko ✧ QL/86
xenu > xeno -Sŭ > -So ᴱ√HEN+U > ᴱQ. heno ✧ QL/40
xʷenu > xʷeno -Sŭ > -So ᴱ√HEN+U > ᴱQ. feno ✧ QL/38
ɸṇðu > ɸṇðo -Sŭ > -So ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fando ✧ QL/38