[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

Q. lírë (líri-) n. “song” (Category: to Sing)

Q. lírë (líri-), n. “song” (Category: to Sing)

References ✧ LotR/377; PE17/67, 76; PM/364; RGEO/58-59

Glosses

Variations

Inflections

lirinen instrumental   ✧ PM/364
lírinen instrumental “in the song” ✧ LotR/377
lírinen instrumental   ✧ PE17/67
lírinen instrumental “by the song” ✧ PE17/76
līrinen instrumental “song-in” ✧ RGEO/59
lī́rinèn instrumental “in the song” ✧ RGEO/58
lírĭ- stem “singing” ✧ PE17/67
līrĭ- stem “song” ✧ PE17/67

Element In

Derivations

Phonetic Developments

LIR > līrĭ- [līri] > [līre] ✧ PE17/67

ᴱQ. lirilla n. “lay, song” (Category: to Sing)

References ✧ LT1/47; LT1A/Lindelos; PME/54; QL/54

Glosses

Element In

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√LIŘI > lirilla [liðillā] > [liðilla] > [lizilla] > [lirilla] ✧ QL/54