ᴱQ. [z] became [r]; [z] > [r]

⚠️ᴱQ. [z] became [r]; [z] > [r]

Reference ✧ PE12/20

Order ()

After [z] became [s] before [s], [t]
After [z] vanished between a vowel and [m] after a preceding [z], [r]
After [ð] became [z]
After [s] became [z] before nasals and voiced spirants
After nasals assimilated to preceding [z]
Before [rl] became [ll]

Phonetic Rule Elements

[z] > [r] ✧ PE12/16 (z > r; medial); PE12/16 (z > r; medial); PE12/16 (z > r; medial); PE12/16 (z > r (s)); PE12/20 (z > -r); PE12/24 (z > r)

Phonetic Rule Examples

dʲeze > dʲere z > r ᴱ√DYEÐE > ᴱQ. ’yere ✧ QL/105
ezumāni > erumāni z > r ᴱ✶eruᶻmāni > ᴱQ. Erumāni ✧ QL/36
faza > fara z > r ᴱ✶swada > ᴱQ. fara ✧ PE13/146
fizin > firin z > r ᴱ√FIŘI > ᴱQ. firin ✧ QL/38
haz > har z > r ᴱ√HAŘA > ᴱQ. har(e) ✧ QL/39
haz- > har- z > r ᴱ√HAŘA > ᴱQ. harin ✧ QL/39
ɣūzion > ɣūrion z > r ᴱ√UŘU > ᴱQ. Ūrion ✧ QL/98
ɣuzja- > ɣurja- z > r ᴱ√UŘU > ᴱQ. urya- ✧ QL/98
ɣuzna > ɣurna z > r ᴱ√UŘU > ᴱQ. urna ✧ QL/98
-ɣʷzand- > -ɣʷrand- z > r ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. -urand- ✧ QL/102
izin > irin z > r ᴱ√IŘI > ᴱQ. irin ✧ QL/43
izmin > irmin z > r ᴱ√IŘI > ᴱQ. irmin ✧ QL/43
jaza > jara z > r ᴱ√YAÐA > ᴱQ. yara ✧ QL/105
karaz > karar z > r ᴱ✶karase > karar > ᴱQ. kalar ✧ PE14/70
kazla > karla z > r ᴱ✶kasla > ᴱQ. kalla ✧ PE13/140
kizme > kirme z > r ᴱ√KIŘI > ᴱQ. kirme ✧ QL/47
kʷizi- > kʷiri- z > r ᴱ√QIŘI > ᴱQ. qiri- ✧ QL/77
kʷizin > kʷirin z > r ᴱ√QIŘI > ᴱQ. qirin ✧ QL/77
kʷizme > kʷirme z > r ᴱ√QIŘI > ᴱQ. ‽qirme ✧ QL/77
kʷozin > kʷorin z > r ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qorin ✧ QL/78
kʷozo- > kʷoro- z > r ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qoro- ✧ QL/78
laz > lar z > r ᴱ√LAŘA > ᴱQ. lar ✧ QL/51
lazma > larma z > r ᴱ√LAŘA > ᴱQ. larma ✧ QL/51
lizi- > liri- z > r ᴱ√LIŘI > ᴱQ. liri- ✧ QL/54
lizilla > lirilla z > r ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lirilla ✧ QL/54
mazilla > marilla z > r ‽ᴱ√MARA > ᴱQ. marilla ✧ QL/59
mizde > mirde z > r ᴱ✶mẓđē > ᴱQ. mirde ✧ PE12/14
ndozn > ndorn z > r ‽ᴱ√NOŘO > ᴱQ. nor ✧ QL/67
ndozne > ndorne z > r ‽ᴱ√NOŘO > ᴱQ. norne ✧ QL/67
ŋgʷezil > ŋgʷeril z > r ᴱ√ŋgu̯eđe > ᴱQ. meril ✧ GL/45
nʲaza- > nʲara- z > r ᴱ√NYAŘA > ᴱQ. NYAŘA ✧ QL/68
nʲaza > nʲara z > r ᴱ√NYAŘA > ᴱQ. nyara ✧ QL/68
ōze > ōre z > r ᴱ√OŘO > ᴱQ. ōre ✧ QL/70
ōzome > ōrome z > r ᴱ√OŘO > ᴱQ. Orome ✧ QL/71
ōzonte > ōronte z > r ᴱ√OŘO > ᴱQ. oronte ✧ QL/70
ōzonto > ōronto z > r ᴱ√OŘO > ᴱQ. oronto ✧ QL/70
puzind > purind z > r ᴱ√PUŘU > ᴱQ. purin ✧ QL/76
puzja- > purja- z > r ᴱ√PUŘU > ᴱQ. purya- ✧ QL/75
puzma > purma z > r ᴱ√PUŘU > ᴱQ. purma ✧ QL/75
puzn > purn z > r ᴱ√PUŘU > ᴱQ. pur ✧ QL/75
puzu- > puru- z > r ᴱ√PUŘU > ᴱQ. puru- ✧ QL/75
raza- > rara- z > r ᴱ√RAŘA > ᴱQ. rara- ✧ QL/79
rezo > rero z > r ᴱ√reðe > ᴱQ. rēro ✧ QL/79
rezro > rerro z > r ᴱ✶res-rŭ > rerro > ᴱQ. rēro ✧ QL/79
saxsōza > saxsōra z > r ᴱ✶saχsōđa > ᴱQ. saxóra ✧ PE12/18
saxsōza > saxsōra z > r ᴱ✶saχ-sōđā > ᴱQ. saxóra ✧ PE12/21
saxxōza > saxxōra z > r ᴱ✶saχsōđa > ᴱQ. Sahóra ✧ PE12/18
saxxōza > saxxōra z > r ᴱ✶saχ-sōđā > ᴱQ. Sahóra ✧ PE12/21
sīze > sīre z > r ᴱ√SIŘI > ᴱQ. sīre ✧ QL/84
sizi- > siri- z > r ᴱ√SIŘI > ᴱQ. siri- ✧ QL/84
sōza > sōra z > r ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sōra ✧ QL/86
sozo- > soro- z > r ᴱ√SOŘO > ᴱQ. soro ✧ QL/86
taz > tar z > r ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tar ✧ QL/87
tazasse > tarasse z > r ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tarasse ✧ QL/87
tazwa > tarwa z > r ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tarwa ✧ QL/87
taxsōza > taxsōra z > r ᴱ✶taχ-sṓđā́ > ᴱQ. tahóra ✧ PE12/21
taxsōza > taxsōra z > r ᴱ√TAHA > ᴱQ. †tahōra ✧ QL/87
tezekt > terekt z > r ᴱ√TEŘE > ᴱQ. teret ✧ QL/91
tezen > teren z > r ᴱ√TEŘE > ᴱQ. ‽teren ✧ QL/91
tizind > tirind z > r ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tirin ✧ QL/93
tiziond > tiriond z > r ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tirion ✧ QL/93
tiziost > tiriost z > r ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tirios ✧ QL/93
tuzja- > turja- z > r ᴱ√TUŘU > ᴱQ. turya- ✧ QL/96
tuzu > turu z > r ᴱ√TUŘU > ᴱQ. turu ✧ QL/96
θʲazm > θʲarm z > r ᴱ√HYAŘA > ᴱQ. hyar ✧ QL/41
vezi > veri z > r ᴱ√VEŘE > ᴱQ. †veri ✧ QL/101
vezu > veru z > r ᴱ√VEŘE > ᴱQ. veru ✧ QL/101
xozma > xorma z > r ᴱ√HOSO > ᴱQ. horma ✧ QL/41