[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. nyara n. “tale” (Category: Tale, Story)

⚠️ᴱQ. nyara, n. “tale” (Category: Tale, Story)
Q. #nyarna “(long epic) tale, story, legend, [ᴹQ.] saga”

Reference ✧ QL/68 ✧ “tale”

Element In

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√NYAŘA > nyara [nʲaðā] > [nʲaða] > [nʲaza] > [nʲara] ✧ QL/68