ᴱQ. [ð] became [z]; [ð] > [z]

⚠️ᴱQ. [ð] became [z]; [ð] > [z]

References ✧ PE12/20, 24

Order ()

After final voiceless spirants were weakened and voiced
After voiced stops became spirants after vowels
Before [z] became [r]

Phonetic Rule Elements

[ð] > [z] ✧ PE12/16 (đ > z; medial); PE12/20 (đ > z); PE12/24 (đ > z)

Phonetic Rule Examples

amboðt > ambozt ð > z ᴱ✶a-mbod-t’ > ᴱQ. ambos ✧ PE13/139
boðta > bozta ð > z ᴱ√BOÐO > ᴱQ. posta ✧ QL/75
dʲeðe > dʲeze ð > z ᴱ√DYEÐE > ᴱQ. ’yere ✧ QL/105
eðe- > ere- ð > z ᴱ√ERE > ᴱQ. ere- ✧ QL/36
eðu > eru ð > z ᴱ√ERE > ᴱQ. eru ✧ QL/36
eðuzmāni > ezuzmāni ð > z ᴱ✶eruᶻmāni > ᴱQ. Erumāni ✧ QL/36
faða > faza ð > z ᴱ✶swada > ᴱQ. fara ✧ PE13/146
fiðin > fizin ð > z ᴱ√FIŘI > ᴱQ. firin ✧ QL/38
hað > haz ð > z ᴱ√HAŘA > ᴱQ. har(e) ✧ QL/39
hað- > haz- ð > z ᴱ√HAŘA > ᴱQ. harin ✧ QL/39
ɣūðion > ɣūzion ð > z ᴱ√UŘU > ᴱQ. Ūrion ✧ QL/98
ɣuðja- > ɣuzja- ð > z ᴱ√UŘU > ᴱQ. urya- ✧ QL/98
ɣuðna > ɣuzna ð > z ᴱ√UŘU > ᴱQ. urna ✧ QL/98
ɣuðta- > ɣuzta- ð > z ᴱ√UŘU > ᴱQ. usta- ✧ QL/98
-ɣʷðand- > -ɣʷzand- ð > z ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. -urand- ✧ QL/102
iðin > izin ð > z ᴱ√IŘI > ᴱQ. irin ✧ QL/43
iðmin > izmin ð > z ᴱ√IŘI > ᴱQ. irmin ✧ QL/43
jaða > jaza ð > z ᴱ√YAÐA > ᴱQ. yara ✧ QL/105
kiðme > kizme ð > z ᴱ√KIŘI > ᴱQ. kirme ✧ QL/47
kʷiði- > kʷizi- ð > z ᴱ√QIŘI > ᴱQ. qiri- ✧ QL/77
kʷiðin > kʷizin ð > z ᴱ√QIŘI > ᴱQ. qirin ✧ QL/77
kʷiðme > kʷizme ð > z ᴱ√QIŘI > ᴱQ. ‽qirme ✧ QL/77
kʷoðin > kʷozin ð > z ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qorin ✧ QL/78
kʷoðo- > kʷozo- ð > z ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qoro- ✧ QL/78
kʷoðse > kʷozse ð > z ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qosse ✧ QL/78
kʷoðta- > kʷozta- ð > z ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qosta- ✧ QL/78
lað > laz ð > z ᴱ√LAŘA > ᴱQ. lar ✧ QL/51
laðma > lazma ð > z ᴱ√LAŘA > ᴱQ. larma ✧ QL/51
liði- > lizi- ð > z ᴱ√LIŘI > ᴱQ. liri- ✧ QL/54
liðilla > lizilla ð > z ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lirilla ✧ QL/54
maðilla > mazilla ð > z ‽ᴱ√MARA > ᴱQ. marilla ✧ QL/59
ndoðn > ndozn ð > z ‽ᴱ√NOŘO > ᴱQ. nor ✧ QL/67
ndoðne > ndozne ð > z ‽ᴱ√NOŘO > ᴱQ. norne ✧ QL/67
neðs > nezs ð > z ᴱ√NEŘE > ᴱQ. †nes ✧ QL/66
ŋgʷeðil > ŋgʷezil ð > z ᴱ√ŋgu̯eđe > ᴱQ. meril ✧ GL/45
nʲaða- > nʲaza- ð > z ᴱ√NYAŘA > ᴱQ. NYAŘA ✧ QL/68
nʲaða > nʲaza ð > z ᴱ√NYAŘA > ᴱQ. nyara ✧ QL/68
ōðe > ōze ð > z ᴱ√OŘO > ᴱQ. ōre ✧ QL/70
ōðome > ōzome ð > z ᴱ√OŘO > ᴱQ. Orome ✧ QL/71
ōðonte > ōzonte ð > z ᴱ√OŘO > ᴱQ. oronte ✧ QL/70
ōðonto > ōzonto ð > z ᴱ√OŘO > ᴱQ. oronto ✧ QL/70
oðto > ozto ð > z ᴱ√OŘO > ᴱQ. osto ✧ QL/71
puðind > puzind ð > z ᴱ√PUŘU > ᴱQ. purin ✧ QL/76
puðja- > puzja- ð > z ᴱ√PUŘU > ᴱQ. purya- ✧ QL/75
puðma > puzma ð > z ᴱ√PUŘU > ᴱQ. purma ✧ QL/75
puðn > puzn ð > z ᴱ√PUŘU > ᴱQ. pur ✧ QL/75
puðt > puzt ð > z ᴱ√PUŘU > ᴱQ. pus ✧ QL/75
puðu- > puzu- ð > z ᴱ√PUŘU > ᴱQ. puru- ✧ QL/75
raða- > raza- ð > z ᴱ√RAŘA > ᴱQ. rara- ✧ QL/79
raðta > razta ð > z ᴱ√RAŘA > ᴱQ. rasta ✧ QL/79
reðo > rezo ð > z ᴱ√reðe > ᴱQ. rēro ✧ QL/79
reðse > rezse ð > z ᴱ√reðe > ᴱQ. resse ✧ QL/79
saxsōða > saxsōza ð > z ᴱ✶saχsōđa > ᴱQ. saxóra ✧ PE12/18
saxsōða > saxsōza ð > z ᴱ✶saχ-sōđā > ᴱQ. saxóra ✧ PE12/21
saxxōða > saxxōza ð > z ᴱ✶saχsōđa > ᴱQ. Sahóra ✧ PE12/18
saxxōða > saxxōza ð > z ᴱ✶saχ-sōđā > ᴱQ. Sahóra ✧ PE12/21
sīðe > sīze ð > z ᴱ√SIŘI > ᴱQ. sīre ✧ QL/84
siði- > sizi- ð > z ᴱ√SIŘI > ᴱQ. siri- ✧ QL/84
sōða > sōza ð > z ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sōra ✧ QL/86
soðo- > sozo- ð > z ᴱ√SOŘO > ᴱQ. soro ✧ QL/86
soðta- > sozta- ð > z ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sosta- ✧ QL/85
soðto- > sozto- ð > z ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sosto- ✧ QL/86
soðto- > sozto- ð > z ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sosto ✧ QL/86
taxsōða > taxsōza ð > z ᴱ✶taχ-sṓđā́ > ᴱQ. tahóra ✧ PE12/21
taxsōða > taxsōza ð > z ᴱ√TAHA > ᴱQ. †tahōra ✧ QL/87
tað > taz ð > z ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tar ✧ QL/87
taðasse > tazasse ð > z ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tarasse ✧ QL/87
taðwa > tazwa ð > z ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tarwa ✧ QL/87
teðekt > tezekt ð > z ᴱ√TEŘE > ᴱQ. teret ✧ QL/91
teðen > tezen ð > z ᴱ√TEŘE > ᴱQ. ‽teren ✧ QL/91
teðte > tezte ð > z ᴱ√TEŘE > ᴱQ. teste ✧ QL/91
tiðind > tizind ð > z ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tirin ✧ QL/93
tiðiond > tiziond ð > z ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tirion ✧ QL/93
tiðiost > tiziost ð > z ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tirios ✧ QL/93
tuðja- > tuzja- ð > z ᴱ√TUŘU > ᴱQ. turya- ✧ QL/96
tuðture > tuzture ð > z ᴱ√TUŘU > ᴱQ. tusture ✧ QL/96
tuðu > tuzu ð > z ᴱ√TUŘU > ᴱQ. turu ✧ QL/96
θʲaðm > θʲazm ð > z ᴱ√HYAŘA > ᴱQ. hyar ✧ QL/41
veði > vezi ð > z ᴱ√VEŘE > ᴱQ. †veri ✧ QL/101
veðu > vezu ð > z ᴱ√VEŘE > ᴱQ. veru ✧ QL/101