ᴱQ. [ð] became [θ] before voiceless stops and [s]; [ð{ptks}] > [θ{ptks}]

⚠️ᴱQ. [ð] became [θ] before voiceless stops and [s]; [ð{ptks}] > [θ{ptks}]

Reference ✧ PE12/24 ✧ phonetics

Phonetic Rule Elements

[ðt] > [θt] ✧ PE12/24 (đ + voiceless stop > þ)
[ðs] > [θs]

Phonetic Rule Examples

veðse > veθse ðs > θs ᴱ√VEŘE > ᴱQ. †vesse ✧ QL/101
gʷiðte > gʷiθte ðt > θt ᴱ√GWIÐI > ᴱQ. ’wiste ✧ QL/103
ɣʷaðta- > ɣʷaθta- ðt > θt ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. wastar ✧ QL/102
ɣʷaθto > ɣʷaθto ðt > θt ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. wasto ✧ QL/102
mbaðto > mbaθto ðt > θt ᴱ√NGWAÐA > ᴱQ. masto ✧ QL/60
veðta- > veθta- ðt > θt ᴱ√VEŘE > ᴱQ. vesta- ✧ QL/101
veðta > veθta ðt > θt ᴱ√VEŘE > ᴱQ. vesta ✧ QL/101
veðtin > veθtin ðt > θt ᴱ√VEŘE > ᴱQ. vestin ✧ QL/101