[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. nyar (nyard-) n. “tale, saying” (Category: Tale, Story)

⚠️ᴱQ. nyar (nyard-), n. “tale, saying” (Category: Tale, Story)
Q. nyárë “history, account, [ᴹQ.] tale, saga”

References ✧ PME/68; QL/68

Glosses

Variations

Inflections

nyard- stem ✧ PME/68; QL/68

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√NYAŘA > nyar [nʲarð] > [nʲard] > [nʲar] ✧ QL/68