ᴱQ. [s] became [z] before nasals and voiced spirants; [s{lrmnβðʲðɣɣʷ}] > [z{lrmnβðʲðɣɣʷ}]

⚠️ᴱQ. [s] became [z] before nasals and voiced spirants; [s{lrmnβðʲðɣɣʷ}] > [z{lrmnβðʲðɣɣʷ}]

References ✧ PE12/19

Order ()

After 01100 [θ] became [s]
Before [z] became [r]
Before voiced spirants becames stops after liquids, nasals and [z]

Phonetic Rule Elements

[sl] > [zl]
[sm] > [zm]
[sr] > [zr]

Phonetic Rule Examples

kasla > kazla sl > zl ᴱ✶kasla > ᴱQ. kalla ✧ PE13/140
eðusmāni > eðuzmāni sm > zm ᴱ✶eruᶻmāni > ᴱQ. Erumāni ✧ QL/36
xosma > xozma sm > zm ᴱ√HOSO > ᴱQ. horma ✧ QL/41
resro > rezro sr > zr ᴱ✶res-rŭ > rerro > ᴱQ. rēro ✧ QL/79