ᴱQ. [θ] became [s]; [θ] > [s]

⚠️ᴱQ. [θ] became [s]; [θ] > [s]

References ✧ PE12/19

Order (01100)

After [θ] became [ð] after voiced spirants and stops
After [xs] became [xx]
After voiceless spirants became stops after nasals
After voiceless spirant combinations assimilated except to [θ]
After voiceless spirants voiced after liquids
After 00900 [θʲ] became [θ] before stops
Before initial [sw] and [sβ] became [f], [sj] became [j̊]
Before [s] became [z] before nasals and voiced spirants
Before voiceless spirants became stops before stops, [s] or [z]
Before [tʲ], [kʷ] became [t], [k] before [t], [s]

Phonetic Rule Elements

[θ] > [s] ✧ PE12/16 (þ > s); PE12/19 (þ > s); PE12/24 (þ > s)

Phonetic Rule Examples

goθard > gosard θ > s ᴱ√KOSO > ᴱQ. kosar ✧ QL/48
goθt > gost θ > s ᴱ√KOSO > ᴱQ. kos ✧ QL/48
goθta- > gosta- θ > s ᴱ√KOSO > ᴱQ. kosta- ✧ QL/48
gʷiθte > gʷiste θ > s ᴱ√GWIÐI > ᴱQ. ’wiste ✧ QL/103
ɣʷaθta- > ɣʷasta- θ > s ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. wastar ✧ QL/102
ɣʷaθto > ɣʷasto θ > s ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. wasto ✧ QL/102
iθka > iska θ > s ᴱ√ISI² > ᴱQ. iska ✧ QL/43
maθka > maska θ > s ᴱ√MASA¹ > ᴱQ. maska ✧ QL/59
maθke > maske θ > s ᴱ√MASA¹ > ᴱQ. maske ✧ QL/59
mbaθto > mbasto θ > s ᴱ√NGWAÐA > ᴱQ. masto ✧ QL/60
ŋʷāloθ > ŋʷālos θ > s ᴱ✶ŋgua-aloþ- > malosta > ᴱQ. mālos ✧ GL/41
reθsta > ressta θ > s ᴱ√RESE > res+sta > ᴱQ. resta ✧ QL/79
reθta- > resta- θ > s ᴱ√RESE > ᴱQ. resta- ✧ QL/79
θaina > saina θ > s ᴱ✶stainá > ᴱQ. saina ✧ PE13/153
θakta- > sakta- θ > s ᴱ✶stak+ta > ᴱQ. sahta ✧ PE14/66
θaŋka > saŋka θ > s ᴱ√þṇkṇ > ᴱQ. sanka² ✧ QL/85
θaŋke > saŋke θ > s ᴱ√þṇkṇ > ᴱQ. sanke ✧ QL/85
θerind > serind θ > s ᴱ√SERE > ᴱQ. serin ✧ QL/83
θerma > serma θ > s ᴱ√SERE > ᴱQ. serma ✧ QL/83
θerta- > serta- θ > s ᴱ√SERE > ᴱQ. serta- ✧ QL/83
θex > sex θ > s ᴱ✶þeχē > ᴱQ. ✧ PE12/21
θex > sex θ > s ᴱ√SEHE > ᴱQ. ✧ QL/82
θexŋe > sexŋe θ > s ᴱ√SEHE > ᴱQ. senge ✧ QL/82
θexta- > sexta- θ > s ᴱ√SEHE > ᴱQ. sehta ✧ QL/82
θexte > sexte θ > s ᴱ√SEHE > ᴱQ. sehte ✧ QL/82
θilda > silda θ > s ᴱ√ÞḶÐḶ > ᴱQ. silda ✧ QL/84
θorne > sorne θ > s ᴱ√ŠORO² > ᴱQ. sorne ✧ QL/86
θoron > soron θ > s ᴱ√ŠORO² > ᴱQ. soron ✧ QL/86
θwijond > swijond θ > s ᴱ✶þẉ-iı̯on-d > ᴱQ. fion ✧ QL/87
taθta- > tasta- θ > s ᴱ√TAÞA > ᴱQ. tasta- ✧ QL/90
veθse > vesse θ > s ᴱ√VEŘE > ᴱQ. †vesse ✧ QL/101
veθta- > vesta- θ > s ᴱ√VEŘE > ᴱQ. vesta- ✧ QL/101
veθta > vesta θ > s ᴱ√VEŘE > ᴱQ. vesta ✧ QL/101
veθtin > vestin θ > s ᴱ√VEŘE > ᴱQ. vestin ✧ QL/101