ᴱQ. voiceless spirants became stops after nasals; [mɸ|nθ|nθʲ|ŋx|ŋxʷ] > [mp|nt|ntʲ|ŋk|ŋkʷ]

⚠️ᴱQ. voiceless spirants became stops after nasals; [mɸ|nθ|nθʲ|ŋx|ŋxʷ] > [mp|nt|ntʲ|ŋk|ŋkʷ]

References ✧ PE12/17-20

Order ()

After 01200 [xʷu] became [xu]
Before 00800 [θʲi] became [xi]
Before 01100 [θ] became [s]

Phonetic Rule Elements

[mɸ] > [mp] ✧ PE12/20 (nasal + ꝑ > mp)
[nθ] > [nt] ✧ PE12/19 (nasals + þ > nt)
[nθʲ] > [ntʲ] ✧ PE12/19 (nasals + hy > nty)
[ŋx] > [ŋk] ✧ PE12/18 (nasal + χ > nc)
[ŋxʷ] > [ŋkʷ] ✧ PE12/17 (nasals + x͡w > nq)

Phonetic Rule Examples

atemɸa > atempa mɸ > mp ᴱ✶a · tefe- > ᴱQ. atempa ✧ QL/30
temɸe > tempe mɸ > mp ᴱ√TEFE > ᴱQ. tempe ✧ QL/90
timɸinend > timpinend mɸ > mp ᴱ√TIFI > ᴱQ. Timpinen ✧ QL/92
timɸinend > timpinend mɸ > mp ᴱ√TIFI > ᴱQ. timpinen ✧ LT1A/Tinfang
ranθa > ranta nθ > nt ᴱ√RAÞA > ᴱQ. ranta ✧ QL/79
tanθa > tanta nθ > nt ᴱ√TAÞA > ᴱQ. tanta ✧ QL/90
ŋxu > ŋku ŋx > ŋk ᴱ✶nasal + x͡w + ū̯̆ > ᴱQ. ncu ✧ PE12/18