ᴱQ. [ðʲ] became [j]; [ðʲ] > [j]

⚠️ᴱQ. [ðʲ] became [j]; [ðʲ] > [j]

References ✧ PE12/13, 18

Order ()

After [ðʲi] became [ī] and [ɣʷu] became [ū]
After voiceless spirants voiced before voiced continuants
After 02600 [ji], [wu] became [i], [u] after a vowel
Before later [j], [w] became [i], [u] finally or between a vowel and a consonant
Before [ei], [ou] became [ai], [au]

Phonetic Rule Elements

[ðʲ] > [j] ✧ PE12/16 (z͡y > ; medial)

Phonetic Rule Examples

aŋaðʲasse > aŋajasse ðʲ > j ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angayasse ✧ QL/34
aŋaðʲasse > aŋajasse ðʲ > j ᴱ√ŊAH͡YA > ᴱQ. angayasse ✧ QL/65
aŋaðʲasse > aŋajasse ðʲ > j ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angayasse ✧ QL/81
aŋaðʲno > aŋajno ðʲ > j ᴱ√NAẎA > ᴱQ. Angaino ✧ QL/34
aŋaðʲsine > aŋajsine ðʲ > j ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angaisine ✧ QL/34
aŋaðʲtʲa- > aŋajtʲa- ðʲ > j ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angaitya- ✧ QL/34
aŋaðʲtʲa- > aŋajtʲa- ðʲ > j ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angaitya ✧ QL/81
apaðʲka > apajka ðʲ > j ᴱ√paẏa > ᴱQ. apaika ✧ QL/34
apaðʲkja- > apajkja- ðʲ > j ᴱ√paẏa > ᴱQ. apaitya ✧ QL/34
apaðʲre > apajre ðʲ > j ᴱ√paẏa > ᴱQ. apaire ✧ QL/34
daðʲorme > dajorme ðʲ > j ᴱ√TAʕA > ᴱQ. tayorme ✧ QL/87
huðʲ > huj ðʲ > j ᴱ√ǶUẎU > ᴱQ. hui ✧ QL/41
ðʲakko > jakko ðʲ > j ᴱ√Ẏak > ᴱQ. yakko ✧ QL/105
ðʲalka > jalka ðʲ > j ᴱ√ẎALA > ᴱQ. yalka ✧ QL/105
ðʲalle > jalle ðʲ > j ᴱ√ẎALA > ᴱQ. yalle ✧ QL/105
ðʲatra > jatra ðʲ > j ᴱ√ẎATA > ᴱQ. yarta ✧ QL/105
ðʲatta > jatta ðʲ > j ᴱ√ẎATA > ᴱQ. yatta ✧ QL/105
ðʲulu- > julu- ðʲ > j ᴱ√dyulu > ᴱQ. yulu- ✧ GL/38
ðʲuro > juro ðʲ > j ᴱ√ẎURU > ᴱQ. yuro ✧ QL/106
ðʲuru- > juru- ðʲ > j ᴱ√ẎURU > ᴱQ. yurin ✧ QL/106
kaðʲkta- > kajkta- ðʲ > j ‽ᴱ√KAẎA > ᴱQ. kaïkta- ✧ QL/46
kaðʲlen > kajlen ðʲ > j ‽ᴱ√KAẎA > ᴱQ. kailen ✧ QL/46
koðʲ > koj ðʲ > j ᴱ√KOYO > ᴱQ. koi ✧ LT1A/Koivië-néni
koðʲle > kojle ðʲ > j ᴱ✶koile > ᴱQ. koile ✧ PE13/141
koðʲle > kojle ðʲ > j ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koire ✧ QL/48
koðʲna > kojna ðʲ > j ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koina ✧ QL/48
koðʲte > kojte ðʲ > j ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koite ✧ QL/48
koðʲβa > kojβa ðʲ > j ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koiva ✧ QL/48
laðʲkʷa > lajkʷa ðʲ > j ᴱ√LAẎA > ᴱQ. laiqa ✧ QL/52
laðʲre > lajre ðʲ > j ᴱ√laẏa > ᴱQ. laire ✧ PME/52
laðʲre > lajre ðʲ > j ᴱ√LAẎA > ᴱQ. laire ✧ QL/52
laðʲto > lajto ðʲ > j ᴱ√LAẎA > ᴱQ. laito ✧ QL/52
maðʲ > maj ðʲ > j ᴱ√MAẎA > ᴱQ. mai ✧ QL/60
maðʲra > majra ðʲ > j ᴱ√MAẎA > ᴱQ. maira ✧ QL/60
maðʲru > majru ðʲ > j ᴱ√MAẎA > ᴱQ. ‽mairu ✧ QL/60
mildðʲ > mildj ðʲ > j ᴱ√MLŘL > mldẏǝ > ᴱQ. mildi ✧ QL/62
mṇgðʲa > mṇgja ðʲ > j ᴱ√MṆGṆ > mnʒ+ʒ̑ǝ > mandy·ya > ᴱQ. manya ✧ QL/62
ŋaðʲa- > ŋaja- ðʲ > j ᴱ√NAẎA > ᴱQ. naẏa- ✧ QL/65
ŋaðʲke > ŋajke ðʲ > j ᴱ√NAẎA > ᴱQ. naike ✧ QL/65
ŋaðʲkja- > ŋajkja- ðʲ > j ᴱ√NAẎA > ᴱQ. naitya- ✧ QL/65
ŋaðʲra > ŋajra ðʲ > j ᴱ√NAẎA > ᴱQ. naira ✧ QL/65
ŋaðʲsta- > ŋajsta- ðʲ > j ᴱ✶ŋaistă- > ᴱQ. naista ✧ GL/37
ŋarkðʲ > ŋarkj ðʲ > j ᴱ√ŊARA > ‽narkẏǝ > ᴱQ. narte ✧ QL/64
oðʲne > ojne ðʲ > j ᴱ√OẎO > ᴱQ. oine ✧ QL/71
oðʲwa > ojwa ðʲ > j ᴱ√OẎO > ᴱQ. oiwa ✧ QL/71
paðʲme > pajme ðʲ > j ᴱ√PAẎA > ᴱQ. paime ✧ QL/72
paðʲremo > pajremo ðʲ > j ᴱ√PAẎA > ᴱQ. pairemo ✧ QL/72
paðʲtʲa- > pajtʲa- ðʲ > j ᴱ√PAẎA > ᴱQ. paitya- ✧ QL/72
riðʲma > rijma ðʲ > j ᴱ√RIẎI > ᴱQ. rīma ✧ QL/80
riðʲna > rijna ðʲ > j ᴱ√RIẎI > ᴱQ. (-)rīna ✧ QL/80
riðʲsima > rijsima ðʲ > j ᴱ√RIẎI > ᴱQ. rīsima ✧ QL/80
riðʲsta > rijsta ðʲ > j ᴱ√RIẎI > ᴱQ. rista ✧ QL/80
riðʲsta- > rijsta- ðʲ > j ᴱ√RIẎI > ᴱQ. rista- ✧ QL/80
saðʲke > sajke ðʲ > j ᴱ√SAẎA > ᴱQ. saike ✧ QL/82
saðʲka- > sajkja- ðʲ > j ᴱ√SAẎA > ᴱQ. saitya ✧ QL/82
saðʲkʷa > sajkʷa ðʲ > j ᴱ√SAẎA > ᴱQ. saiqa ✧ QL/82
saðʲpo > sajpo ðʲ > j ᴱ√saẏap- > ᴱQ. saipo ✧ PE12/26
saðʲpo > sajpo ðʲ > j ᴱ√SAYAPA > ᴱQ. saipo ✧ QL/82
saðʲta- > sajta- ðʲ > j ᴱ√SAẎA > ᴱQ. saita ✧ QL/82
saðʲwa > sajwa ðʲ > j ᴱ√SAH͡YA > ᴱQ. saiwa ✧ QL/81
saðʲwa- > sajwa- ðʲ > j ᴱ√SAH͡YA > ᴱQ. saiwa- ✧ QL/72
tūðʲe- > tūje- ðʲ > j ᴱ√TUẎU > ᴱQ. tūye ✧ QL/96
tuðʲle > tujle ðʲ > j ᴱ√TUẎU > ᴱQ. tuile ✧ QL/96
tuðʲsta > tujsta ðʲ > j ᴱ√TUẎU > ᴱQ. tuista ✧ QL/96
tuðʲta- > tujta- ðʲ > j ᴱ√TUẎU > ᴱQ. tuita- ✧ QL/96
vaðʲ > vaj ðʲ > j ᴱ√VAẎA > ᴱQ. Vai ✧ QL/100
vaðʲle > vajle ðʲ > j ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaile ✧ QL/100
vaðʲma > vajma ðʲ > j ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaima ✧ QL/100
vaðʲne > vajne ðʲ > j ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaine ✧ QL/100
vaðʲta- > vajta- ðʲ > j ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaita- ✧ QL/100
vaðʲtʲa > vajtʲa ðʲ > j ᴱ√VAẎA > ᴱQ. Vaitya ✧ QL/100