ᴱQ. [ei], [ou] became [ai], [au]; [ei|ou] > [ai|au]

⚠️ᴱQ. [ei], [ou] became [ai], [au]; [ei|ou] > [ai|au]
Exception: neite

Order ()

After [ðʲ] became [j]
After 02600 [ji], [wu] became [i], [u] after a vowel
After 03400 [ou] became [u] before [e] and [o], but [o] before [i] and [a]
After 03700 intervocalic [ū], [ī] became [uw], [ij]

Phonetic Rule Elements

[ei] > [ai]
[ou] > [au]
[ēi] > [ei]

Phonetic Rule Examples

eika > aika ei > ai ᴱ√EI̯KA > ᴱQ. †aika ✧ QL/29
leika > laika ei > ai ᴱ√LAIKA > ᴱQ. laika ✧ QL/50
leiwa > laiwa ei > ai ᴱ✶sleiwa > ᴱQ. laiwa ✧ PE13/149
oule > aule ou > au ᴱ✶OWO > ᴱQ. Aule ✧ QL/34
ouro > auro ou > au ᴱ✶ourū̆ > ᴱQ. auro ✧ PE13/155
loume > laume ou > au ᴱ✶Lou̯m > Laum > ᴱQ. laume ✧ QL/51
loure > laure ou > au ᴱ√LOU̯RI > ᴱQ. laure ✧ QL/51
souna > sauna ou > au ᴱ✶souna > ᴱQ. sauna ✧ PE13/148
soune > saune ou > au ᴱ√SOVO > ᴱQ. saune ✧ QL/86
sousa > sausa ou > au ᴱ√SOVO > ᴱQ. sausa ✧ QL/86
xoura > xaura ou > au ᴱ✶χou̯-ră > ᴱQ. haura ✧ GL/49
nēitte > neitte ēi > ei ᴱ✶nēgittĕ > ᴱQ. neite ✧ GL/60