ᴱQ. [dʲ] became [j]; [dʲ] > [j]

⚠️ᴱQ. [dʲ] became [j]; [dʲ] > [j]

Order ()

After palatals became dentals before [i]
After voiced spirants becames stops after liquids, nasals and [z]

Phonetic Rule Elements

[dʲ] > [j]

Phonetic Rule Examples

dʲendʲen > dʲenjen dʲ > j ᴱ✶dyen(d)ye(n) > ᴱQ. ’yenye(n) ✧ QL/105
dʲanta > janta dʲ > j ᴱ✶yn̄t > ᴱQ. ’yanta ✧ QL/106
dʲanta- > janta- dʲ > j ᴱ√DẎṆTṆ > ᴱQ. ’yanta- ✧ QL/106
dʲel > jel dʲ > j ᴱ√DẎELE > ᴱQ. ’yel ✧ QL/106
dʲelin > jelin dʲ > j ᴱ√DẎELE > ᴱQ. ’Yelin ✧ QL/106
dʲelma > jelma dʲ > j ᴱ√DẎELE > ᴱQ. ’yelma ✧ QL/106
dʲelwa > jelwa dʲ > j ᴱ√DẎELE > ᴱQ. ’yelwa ✧ QL/106
dʲenda > jenda dʲ > j ᴱ√DYĒ > ᴱQ. ’yenda ✧ QL/105
dʲendiēra > jendiēra dʲ > j ᴱ√DYĒ > dyen-diéra > ᴱQ. ’yendiéra ✧ QL/105
dʲenjen > jenjen dʲ > j ᴱ✶dyen(d)ye(n) > ᴱQ. ’yenye(n) ✧ QL/105
dʲere > jere dʲ > j ᴱ√DYEÐE > ᴱQ. ’yere ✧ QL/105
dʲesta > jesta dʲ > j ᴱ√DYĒ¹ > ᴱQ. ’yesta ✧ QL/105
dʲēta- > jēta- dʲ > j ᴱ√DYĒ¹ > ᴱQ. ’yēta ✧ QL/105
nindʲa > ninja dʲ > j ᴱ✶nindyā > ᴱQ. ninya ✧ PE13/164