ᴱQ. intervocalic [ū], [ī] became [uw], [ij]; [VūV|VīV] > [VuwV|VijV]

⚠️ᴱQ. intervocalic [ū], [ī] became [uw], [ij]; [VūV|VīV] > [VuwV|VijV]

References ✧ PE12/8, 10, 12

Order (03700)

Before [ei], [ou] became [ai], [au]
Before 04300 [w] became [v] after [u] and [o] and before [o]

Phonetic Rule Elements

[VūV] > [VuwV]
[VīV] > [VijV]

Phonetic Rule Examples

paīan > paijan VīV > VijV ᴱ✶pah͡y-īand > păχī́ănd > pắ(h)īăn(d) > ᴱQ. paiyan ✧ PE12/8
naūa > nauwa VūV > VuwV ᴱ✶naχū́a > naū́a > náuwa > ᴱQ. nauva ✧ PE12/10