ᴹQ. intervocalic [j] diphthongized after long vowel; [V̄jV] > [VijV]

ᴹQ. intervocalic [j] diphthongized after long vowel; [V̄jV] > [VijV]
@@@ PE19/62

Reference ✧ PE19/62

Order (00600)

After 03900 ᴹAQ. [j], [w] often reduced between vowels

Phonetic Rule Elements

[āja] > [aija]

Phonetic Rule Examples

māja > maija āja > aija ᴹ✶māya > mā̆iya > ᴹQ. maia ✧ PE19/62
wājā > waija āja > aija ᴹ✶wā́yā > ᴹQ. Vaiya ✧ Ety/GEY
wājā > waija āja > aija ᴹ✶wāyā > waia > ᴹQ. vaia ✧ Ety/WAY
wājā > waija āja > aija ᴹ✶wāyā > waiya > ᴹQ. vaiya ✧ Ety/WAY
wājaro > waijaro āja > aija ᴹ✶wā́yārō̆/Vā́yārō̆ > ᴹQ. Vaiaro ✧ Ety/WAY

ᴱQ. intervocalic [ū], [ī] became [uw], [ij]; [VūV|VīV] > [VuwV|VijV]

References ✧ PE12/8, 10, 12

Order (03700)

Before [ei], [ou] became [ai], [au]
Before 04300 [w] became [v] after [u] and [o] and before [o]

Phonetic Rule Elements

[VūV] > [VuwV]
[VīV] > [VijV]

Phonetic Rule Examples

paīan > paijan VīV > VijV ᴱ✶pah͡y-īand > păχī́ănd > pắ(h)īăn(d) > ᴱQ. paiyan ✧ PE12/8
naūa > nauwa VūV > VuwV ᴱ✶naχū́a > naū́a > náuwa > ᴱQ. nauva ✧ PE12/10