[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. paiyan n. “oration” (Category: to Speak, Talk)

⚠️ᴱQ. paiyan, n. “oration” (Category: to Speak, Talk)

Reference ✧ PE12/8 ✧ “an oration”

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ✶pah͡y-īand > păχī́ănd > pắ(h)īăn(d) > paiyan [paθʲīand] > [paxīand] > [paxīan] > [paɣīan] > [paīan] > [paijan] ✧ PE12/8