G. syllabic consonants developed vowels; [ḷ|ṛ|ṇ] > [Vl|Vr|Vn]

⚠️G. syllabic consonants developed vowels; [ḷ|ṛ|ṇ] > [Vl|Vr|Vn]
HPG/§3

Phonetic Rule Elements

[bḷ-] > [bli-]
[gḷ-] > [gli-]
[kḷ-] > [kli-]
[nḷ-] > [nli-]
[mḷ-] > [mli-]
[tḷ-] > [tli-]
[bṛ-] > [bri-]
[gṛ-] > [gri-]
[nṛ-] > [nri-]
[mṛ-] > [mri-]
[tṛ-] > [tri-]
[-ḷ] > [-li]
[Cʷṛ] > [Cʷur]
[ḷm] > [ulm]
[ḹ] > [al]
[ḷ] > [il]
[ṝ] > [ar]

Phonetic Rule Examples

mbōsḷ > mbōsli -ḷ > -li ᴱ✶mᵇāsḷ > G. bothli ✧ GL/23
gʷṛθ > gʷurθ Cʷṛ > Cʷur ᴱ✶ngwṛþ- > G. gurth ✧ GL/43
gʷṛθū > gʷurθū Cʷṛ > Cʷur ᴱ✶gu̯rþū́ > G. gurthu ✧ GL/43
kʷṛðū > kʷurðū Cʷṛ > Cʷur ᴱ√qṛđ > G. curdhu ✧ GL/28
bḷt- > blit- bḷ- > bli- ᴱ√vḷt > G. blid ✧ GL/23
bṛtol > britol bṛ- > bri- ᴱ√vṛt > G. Bridol ✧ GL/24
gṛm > grim gṛ- > gri- ᴱ√‘ṚMṚ > G. grim ✧ QL/32
gṛθ > griθ gṛ- > gri- ᴱ√gṛþ- > G. grith ✧ GL/42
gṛθ- > griθ- gṛ- > gri- ᴱ√gṛþ- > G. grith- ✧ GL/42
kḷðron > kliðron kḷ- > kli- ᴱ√qḷd > G. clidhron ✧ GL/23
mṛtt- > mritt- mṛ- > mri- ᴱ√M(B)ṚTṚ > G. brith- ✧ QL/63
mṛtwen > mritwen mṛ- > mri- ᴱ√mṛt > G. Bridwen ✧ GL/24
nḷð > nlið nḷ- > nli- ᴱ√nḷđ > G. glith ✧ GL/40
nṛp- > nrip- nṛ- > nri- ᴱ√nṛq- > G. drib- ✧ GL/30
nṛθ > nriθ nṛ- > nri- ᴱ√nṛþ- > G. drith ✧ GL/30
nṛθ- > nriθ- nṛ- > nri- ᴱ√nṛþ- > G. drith- ✧ GL/31
tḷp- > tlip- tḷ- > tli- ᴱ√tḷp- > G. clib- ✧ GL/26
tṛkton > trikton tṛ- > tri- ᴱ√tṛk > G. tricthon ✧ GL/69
ḷ- > il- ḷ > il ᴱ✶ > G. il- ✧ GL/50
ḷm > ulm ḷm > ulm ᴱ✶ḷm > G. ulm ✧ GL/74
bḹd > bald ḹ > al ᴱ√vḷd > bald- > G. Bâl ✧ GL/21
bḹt > balt ḹ > al ᴱ√vḷt > G. balt ✧ GL/23
fḹk > falk ḹ > al ᴱ√FḶKḶ > G. Falc ✧ LT2A/Glorfalc
fḹkan > falkan ḹ > al ᴱ√FḶKḶ > G. falchon ✧ LT2A/Glorfalc
nḹð > nalð ḹ > al ᴱ√NḶDḶ > G. nal ✧ LT1A/Murmenalda
nḹð > nalð ḹ > al ᴱ√NḶDḶ > G. nal ✧ LT1A/Murmenalda
tḹpa- > talpa- ḹ > al ᴱ√tḷp > G. talpa- ✧ GL/69
tḹpa > talpa ḹ > al ᴱ√tḷp > G. talp ✧ GL/69
ṝk > ark ṝ > ar ᴱ✶r̄k- > G. arc ✧ GL/20
ṝka > arka ṝ > ar ᴱ✶ṝkă > G. arch ✧ PE13/110
gṝθa- > garθa- ṝ > ar ᴱ√gṛþ- > G. gartha- ✧ GL/42
gʷṝθa > gʷarθa ṝ > ar ᴱ✶gu̯r̄́þa > G. gwarth ✧ GL/44
kṝka > karka ṝ > ar ᴱ√KṚKṚ > G. carc ✧ LT2A/Karkaras
kʷṝð > kʷarð ṝ > ar ᴱ√qṛđ > G. cwardh ✧ GL/28
mṝt > mart ṝ > ar ᴱ√mṛt > G. mart ✧ GL/24
nṝθi > narθi ṝ > ar ᴱ√nṛþ- > G. †nardi- ✧ GL/31
tṝk > tark ṝ > ar ᴱ√tṛk > G. tarc ✧ GL/69
tṝpa > tarpa ṝ > ar ᴱ✶tṝqă > G. tarb ✧ GL/69