Q. [ŋ] before [m], [n] vanished while lengthening preceding vowel; [Vŋ{mn}] > [V̄ø{mn}]

Q. [ŋ] before [m], [n] vanished while lengthening preceding vowel; [Vŋ{mn}] > [V̄ø{mn}]
in Middle Quenyta ñm > ñgw

References ✧ PE19/82, 96-98

Related

Phonetic Rule Elements

[Vŋ{mn}] > [V̄ø{mn}] ✧ PE19/96 (iŋ, uŋ > ī̜, ų̄; before n, m); PE19/97 (eŋ, aŋ, oŋ + m > ę̄, ą̄, ǭ); PE19/98 (iñn, uñn > iʒn, uʒn‽ > ín, ún)