S. [N.] #nestag-, v. “to insert, stick in”


N. #nestag- v. “to insert, stick in”

References ✧ Ety/STAK; EtyAC/NĒ̆

Inflections

nestegi infinitive “insert, stick in” ✧ Ety/STAK.027
nestegi infinitive “insert, thrust in” ✧ EtyAC/NĒ̆.014
nestanc past   ✧ Ety/STAK.029
nestanc past   ✧ EtyAC/NĒ̆.015

Elements

*ne- “in” ✧ Ety/STAK.027-1 (*ne-)
?

Derivations

Phonetic Developments

ON. nestak- > nestegi [nestaki-] > [nesteki-] > [nestegi-] ✧ Ety/STAK.027