G. palatal consonants became velars; [{tdθzn}ʲ] > [{kgxðŋ}]

⚠️G. palatal consonants became velars; [{tdθzn}ʲ] > [{kgxðŋ}]
HPG/§2.1, HPG/§2.4

Reference ✧ PE12/16

Phonetic Rule Elements

[θʲ] > [x]
[tʲ] > [k]
[dʲ] > [g]
[nʲ] > [ŋ]

Phonetic Rule Examples

dʲeðe > geðe dʲ > g ᴱ√yĕrĕ(n) > G. geth ✧ GL/38
dʲeloimu > geloimu dʲ > g ᴱ√DYELE > G. Geluim ✧ LT1A/Melko
dʲūl > gūl dʲ > g ᴱ√dyulu > G. gaul ✧ GL/38
dʲulmā > gulmā dʲ > g ᴱ√dyulu > G. Gulma ✧ GL/38
dʲulta- > gulta- dʲ > g ᴱ√dyulu > G. gultha ✧ GL/38
tʲaβ- > kaβ- tʲ > k #ᴱ√tyav- > G. caf- ✧ GL/24
tʲaβta- > kaβta- tʲ > k #ᴱ√tyav- > G. cautha- ✧ GL/24
tʲur > kur tʲ > k #ᴱ√tyuru- > G. cûr ✧ GL/28
tʲūrī > kūrī tʲ > k #ᴱ√tyuru- > G. cauri ✧ GL/28
θʲṇ̄ða- > xṇ̄ða- θʲ > x ᴱ√χ̑ṇđ > G. †hanna- ✧ GL/48