ᴹAQ. [ǣ], [ǭ] became [ē], [ō]; [ǣ|ǭ] > [ē|ō]

ᴹAQ. [ǣ], [ǭ] became [ē], [ō]; [ǣ|ǭ] > [ē|ō]

References ✧ PE18/47; PE19/53

Order (02100)

Before 02300 unstressed medial long vowels shortened ᴹ✶Òrōmḗ > Oromḗ > ᴹQ. Orome PE19/58

Phonetic Rule Elements

[ǣ] > [ē]
[ǭ] > [ō]

Phonetic Rule Examples

ndǣr > ndēr ǣ > ē ᴹ✶ndǣr > ᴹQ. nér ✧ Ety/NDER
mǭre > mōre ǭ > ō ᴹ✶mǭri > ᴹQ. móre ✧ Ety/MOR
orǭmē > orōmē ǭ > ō ᴹ✶Orǭmē > ᴹQ. Orome ✧ Ety/ORÓM
orǭmē > orōmē ǭ > ō ᴹ√ORÓM > ᴹQ. Orome ✧ Ety/ROM
orǭmē > orōmē ǭ > ō ᴹ✶Òrōmḗ > Oromḗ > ᴹQ. Orome ✧ PE19/58
orǭmē > orōmē ǭ > ō ᴹ✶Orǭmē > ᴹQ. Orome ✧ PE22/37