ᴹAQ. unstressed medial long vowels shortened; [V́CV̄] > [V́CV̆]

ᴹAQ. unstressed medial long vowels shortened; [V́CV̄] > [V́CV̆]

References ✧ PE19/58-60

Order (03500)

After 00300 second short vowel of same quality lost ᴹ✶Òrōmḗ > Oromḗ > ᴹQ. Orome PE19/58
After 02200 initial [s] plus voiceless stops became voiceless spirants ᴹ✶farāyā́ > fárăyā > ᴹQ. farea PE22/111
After 03400 [ǣ], [ǭ] became [ē], [ō] ᴹ✶Òrōmḗ > Oromḗ > ᴹQ. Orome PE19/58
Before 03900 [j], [w] often reduced between vowels ᴹ✶farāyā́ > fárăyā > ᴹQ. farea PE22/111

Phonetic Rule Elements

[V́CV̄] > [V́CV̆]

Phonetic Rule Examples

alākō > alakō V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶álākō > ᴹQ. alako ✧ EtyAC/ÁLAK
ɣorōmē > ɣoromē V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶Górōmē > ᴹQ. Orōme ✧ EtyAC/GÓROM
kandālīnen > kandalīnen V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶kandālī́nen > ᴹQ. kandalīnen ✧ PE19/60
kandāwā > kandawā V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶kándāvā̀ > ᴹQ. kandava ✧ PE19/60
kirjālīnen > kirjalīnen V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶kiryālī́nen > ᴹQ. kiryalīnen ✧ PE19/60
kirjāwa > kirjawa V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶kiryā́va > ᴹQ. kíryăvă ✧ PE19/60
kukūwā > kukuwā V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶kukūwā > ᴹQ. kukua ✧ Ety/KŪ
narāka > naraka V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶narāka > ᴹQ. naraka ✧ Ety/NÁRAK
ontāre > ontare V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ√ONO > ᴹQ. ontare ✧ Ety/ONO
ontāro > ontaro V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶ontā́ro > ᴹQ. ontaro ✧ Ety/ONO
orōmē > oromē V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶Orǭmē > ᴹQ. Orome ✧ Ety/ORÓM
orōmē > oromē V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ√ORÓM > ᴹQ. Orome ✧ Ety/ROM
orōmē > oromē V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶Òrōmḗ > Oromḗ > ᴹQ. Orome ✧ PE19/58
orōmē > oromē V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶Orǭmē > ᴹQ. Orome ✧ PE22/37
terēnē > terenē V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶terēn(ē) > ᴹQ. terene ✧ Ety/TER
terēwā > terewā V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶terḗwā > ᴹQ. tereva ✧ Ety/TER
torōmanna > toromanna V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶torṓmànna > torō̆mánna > ᴹQ. torománna ✧ PE19/59
wājāro > wājaro V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶wā́yārō̆/Vā́yārō̆ > ᴹQ. Vaiaro ✧ Ety/WAY
ɸarājā > ɸarajā V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶farāyā́ > fárăyā > ᴹQ. farea ✧ PE22/111
βalīndōr > βalindōr V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶balī́-ndō̆re > ᴹQ. Valinor ✧ Ety/BAL
βalīndōr > βalindōr V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶Bắlī + ndṓrḗ > Bálīndṑrē > Bálĭndṑrĕ > Balindor > ᴹQ. Valinor ✧ PE19/59
βalīnōr > βalinōr V́CV̄ > V́CV̆ ᴹ✶Balī-nṓrē̆ > Bali-nṓr(e) > ᴹQ. Valinor ✧ PE18/56