ᴹAQ. second short vowel of same quality lost; [V₁CV̆₁CV] > [V₁CCV]

ᴹAQ. second short vowel of same quality lost; [V₁CV̆₁CV] > [V₁CCV]

References ✧ PE19/55, 57-58

Order (00300)

Before 00600 stops frequently underwent metathesis with nasals and liquids
Before 03000 voiced stops became spirants except after nasals and liquids
Before 03500 unstressed medial long vowels shortened ᴹ✶Òrōmḗ > Oromḗ > ᴹQ. Orome PE19/58
Before 04600 medial [s] often became [z]

Phonetic Rule Elements

[aCaCV] > [aCCV]
[eCeCV] > [eCCV]
[iCiCV] > [iCCV]
[oCoCV] > [oCCV]
[uCuCV] > [uCCV]

Phonetic Rule Examples

baradā > bardā aCaCV > aCCV ᴹ✶barádā > ᴹQ. Varda ✧ Ety/BARÁD
baradā > bardā aCaCV > aCCV ᴹ✶baradā > ᴹQ. Varda ✧ Ety/BARATH
barane > barne aCaCV > aCCV ᴹ√BARÁN > ᴹQ. varne ✧ Ety/BARÁN
galadā > galdā aCaCV > aCCV ᴹ√GÁLAD > ᴹQ. alda ✧ Ety/GALAD
galadā > galdā aCaCV > aCCV ᴹ√GÁLAD > ᴹQ. alda ✧ Ety/GALAD
galadā > galdā aCaCV > aCCV ᴹ✶galadā > ᴹQ. Alda ✧ SD/302
ɣarama > ɣarma aCaCV > aCCV ᴹ√ƷARAM > ᴹQ. harma ✧ Ety/ƷARAM
ɣarama > ɣarma aCaCV > aCCV ᴹ√ƷÁRAM > ᴹQ. harma ✧ EtyAC/ƷARAM
ɣarani > ɣarni aCaCV > aCCV ᴹ√ƷAR > ᴹQ. harni ✧ Ety/ƷAR
kanata > kanta aCaCV > aCCV ᴹ√KÁNAT > ᴹQ. kanta ✧ Ety/KÁNAT
karane > karne aCaCV > aCCV ᴹ✶karani > ᴹQ. karne ✧ Ety/KARÁN
karane > karne aCaCV > aCCV ᴹ✶karani > ᴹQ. karne ✧ EtyAC/KARÁN
mbarata > mbarta aCaCV > aCCV ᴹ√MBARAT > ᴹQ. marta ✧ Ety/MBARAT
ŋgaramo > ŋgarmo aCaCV > aCCV ᴹ√ÑGAR(A)M > ñarmo > ᴹQ. narmo ✧ Ety/ÑGAR(A)M
salakwē > salkwē aCaCV > aCCV ᴹ✶SALÁK-(WĒ) > ᴹQ. salqe ✧ Ety/SALÁK
talata > talta aCaCV > aCCV ᴹ√TALÁT > ᴹQ. talta ✧ Ety/TALÁT
taraka > tarka aCaCV > aCCV ᴹ√TARÁK > ᴹQ. tarka ✧ Ety/TARÁK
tuluka > tulka aCaCV > aCCV ᴹ√TULUK > ᴹQ. tulka ✧ Ety/TULUK
turumā > turmā aCaCV > aCCV ᴹ✶turumā́ > ᴹQ. turma ✧ Ety/TURÚM
berekā > berkā eCeCV > eCCV ᴹ✶berékā > ᴹQ. verka ✧ Ety/BERÉK
djeleka > djelka eCeCV > eCCV ᴹ√DYELEK > ᴹQ. yelka ✧ EtyAC/DYELEK
edenā > ednā eCeCV > eCCV ᴹ✶edenā > ᴹQ. enna ✧ EtyAC/EDE
eleda > elda eCeCV > eCCV ᴹ√ELED > ᴹQ. Elda ✧ Ety/ELED
eleda > elda eCeCV > eCCV ᴹ√ÉLED > ᴹQ. Elda ✧ Ety/ELED
enede > ende eCeCV > eCCV ᴹ√ÉNED > ᴹQ. ende ✧ Ety/ÉNED
enede > ende eCeCV > eCCV ᴹ√NÉD > ᴹQ. ende ✧ Ety/NÉD
enekwe > eŋkwe eCeCV > eCCV ᴹ√ÉNEK > ᴹQ. enqe ✧ Ety/ÉNEK
eredē > erdē eCeCV > eCCV ᴹ✶eredē > ᴹQ. erde ✧ Ety/ERÉD
kjelekā > kjelkā eCeCV > eCCV ᴹ√KYELEK > ᴹQ. tyelka ✧ Ety/KYELEK
kjelepe > kjelpe eCeCV > eCCV ᴹ√KYELEP/TELEP > ᴹQ. telpe ✧ Ety/KYELEP
kjelepe > kjelpe eCeCV > eCCV ᴹ√KYÉLEP > ᴹQ. telpe ✧ Ety/KYELEP
kwenedē > kwendē eCeCV > eCCV ᴹ✶kwenedē > ᴹQ. qende ✧ Ety/KWEN(ED)
kwendemēn > kwendmēn eCeCV > eCCV ᴹ✶qend(ǝ)mēn > ᴹQ. †qenwen ✧ PE21/25
kʰeleke > kʰelke eCeCV > eCCV ᴹ√KHELEK > ᴹQ. helke ✧ Ety/KHEL
lepenar > lepnar eCeCV > eCCV ᴹ✶lepenar > ᴹQ. lemnar ✧ Ety/LEP
lepene > lepne eCeCV > eCCV ‽ᴹ✶lep(e)ne > ᴹQ. lempe ✧ Ety/LEP
mereka > merka eCeCV > eCCV ᴹ√MERÉK > ᴹQ. merka ✧ Ety/MERÉK
merenen > mernen eCeCV > eCCV ᴹ√MER > ᴹQ. mernen ✧ EtyAC/MBER
morikwenedē > morikwendē eCeCV > eCCV ᴹ✶móri-kwenedḕ > ᴹQ. móri-kwèn(ǝ)dĕ ✧ PE19/57
morikwenedē > morikwendē eCeCV > eCCV ᴹ✶móri-kwènedḗ > móri-kwènǝdĕ > móri-kwèndĕ > móri-kwèn(d) > ᴹQ. Moriquen ✧ PE19/59
morokō > morkō eCeCV > eCCV ᴹ✶morókō > ᴹQ. morko ✧ Ety/MORÓK
nelede > nelde eCeCV > eCCV ᴹ√NÉL-ED > ᴹQ. nelde ✧ Ety/NEL
netere > netre eCeCV > eCCV ᴹ√NÉTER > ᴹQ. nerte ✧ Ety/NÉTER
telesā > telsā eCeCV > eCCV ᴹ✶télesā > ᴹQ. tella ✧ Ety/TELES
telese > telse eCeCV > eCCV ᴹ√TELES > ᴹQ. telle ✧ Ety/TELES
minikwē > minkwē iCiCV > iCCV ᴹ√MÍNIK-W > ᴹQ. minqe ✧ Ety/MINI
silimā > silmā iCiCV > iCCV ᴹ✶silimā > ᴹQ. silma ✧ Ety/SIL
silimarill > silmarill iCiCV > iCCV ᴹ✶silima-rille > ᴹQ. Silmarille ✧ Ety/RIL
silimē > silmē iCiCV > iCCV ᴹ✶silimē > ᴹQ. silme ✧ Ety/SIL
dorono > dorno oCoCV > oCCV ᴹ√DÓRON > ᴹQ. norno ✧ Ety/DÓRON
ŋgolodō > ŋgoldō oCoCV > oCCV ᴹ√ÑGÓLOD > ᴹQ. noldo ✧ Ety/ÑGOLOD
ŋgolodō > ŋgoldō oCoCV > oCCV ᴹ√ŊGÓLODŌ > ŋoldo > ᴹQ. noldo ✧ PE18/40
ŋgolodō > ŋgoldō oCoCV > oCCV ᴹ✶ñgolodō > ᴹQ. ñoldo ✧ PE19/36
ŋgolodō > ŋgoldō oCoCV > oCCV ᴹ✶ñgòlodṓ > ᴹQ. ñgoldṓ ✧ PE19/58
norotʰo > nortʰo oCoCV > oCCV ᴹ√NOROTH > ᴹQ. norsa ✧ Ety/NOROTH
okotā > oktā oCoCV > oCCV ᴹ✶òkotā́ > okǝtā > oktā́ > ᴹQ. ohta ✧ PE19/55
pʰorote > pʰorte oCoCV > oCCV ᴹ✶phoroti > ᴹQ. forte ✧ Ety/PHOR
toloto > tolto oCoCV > oCCV ᴹ√TOL¹-OTH/OT > ᴹQ. tolto ✧ Ety/TOL¹-OTH/OT
toroni > torni oCoCV > oCCV ᴹ√TOR > ᴹQ. torni ✧ Ety/TOR
kjulumā > kjulmā uCuCV > uCCV ᴹ✶kyulumā > ᴹQ. tyulma ✧ SD/419
ulumō > ulmō uCuCV > uCCV ᴹ✶Ulumō > ᴹQ. Ulmo ✧ Ety/ULU

ᴱQ. second short vowel of same quality lost; [V₁CV̆₁CV] > [V₁CCV]

Phonetic Rule Elements

[aCaCV] > [aCCV]
[eCeCV] > [eCCV]
[iCiCV] > [iCCV]
[oCoCV] > [oCCV]
[uCuCV] > [uCCV]

Phonetic Rule Examples

asaka > aska aCaCV > aCCV ᴱ√ASAKA > ᴱQ. aksa ✧ QL/29
lekʷete- > lekʷte- eCeCV > eCCV ᴱ√LEQE > ᴱQ. lekte- ✧ QL/53
pelete- > pelte- eCeCV > eCCV ᴱ√PELE² > ᴱQ. pelte- ✧ QL/73
telekʷe > telkʷe eCeCV > eCCV ᴱ✶kelekwé > ᴱQ. telqe ✧ PE13/140
telepe > telpe eCeCV > eCCV ᴱ✶t’lépe > ᴱQ. telpe ✧ PE13/154
telepe > telpe eCeCV > eCCV ᴱ✶t’lḗpe > ᴱQ. telpe ✧ PE13/154
tetelasse > tetlasse eCeCV > eCCV ᴱ✶tet’l-asse > ᴱQ. teltasse ✧ GL/70
tetele > tetle eCeCV > eCCV ᴱ✶tet’li > ᴱQ. telte ✧ GL/70
minija > minja iCiCV > iCCV ᴱ✶miníya > ᴱQ. minya ✧ PE13/150
minija > minja iCiCV > iCCV ᴱ✶miníı̯ā > ᴱQ. minya ✧ PE13/164
siripe > sirpe iCiCV > iCCV ᴱ√SIRIP > ᴱQ. sirpe ✧ QL/84
noroka > norka oCoCV > oCCV ᴱ✶norokā́ > ᴱQ. norka ✧ GL/31
sokoto- > sokto- oCoCV > oCCV ᴱ√SOKO > ᴱQ. sokto- ✧ QL/85
tuluka- > tulka- uCuCV > uCCV ᴱ√TULUK > ᴱQ. tulka- ✧ QL/95
uluku > ulku uCuCV > uCCV ᴱ√ULUKU > ᴱQ. ulku ✧ QL/97
ulukwi > ulkwi uCuCV > uCCV ᴱ√ULUKU > ᴱQ. ulqi ✧ QL/97
uluto- > ulto- uCuCV > uCCV ᴱ√ULU > ᴱQ. ulto- ✧ LT1A/Ulmo