ᴹAQ. [ɣ] became [j] between liquids and [e], [a]; [{rl}ɣ{ae}] > [{rl}j{ae}]

ᴹAQ. [ɣ] became [j] between liquids and [e], [a]; [{rl}ɣ{ae}] > [{rl}j{ae}]

Reference ✧ PE19/46

Order (03600)

[ERROR:MISLINK] Before

Related

Phonetic Rule Elements

[rɣe] > [rje]
[lɣe] > [lje]
[rɣa] > [rja]
[lɣa] > [lja]

Phonetic Rule Examples

ɸelɣā > ɸeljā lɣa > lja ᴹ√PHÉLEG > ᴹQ. felya ✧ Ety/PHÉLEG
tarɣā > tarjā rɣa > rja ᴹ✶targā > ᴹQ. tarya ✧ Ety/TÁRAG