ᴹAQ. [ɣ] between a vowel and [e] and became [j]; [Vɣe] > [Vje]

ᴹAQ. [ɣ] between a vowel and [e] and became [j]; [Vɣe] > [Vje]

Reference ✧ PE19/32

Order (03700)

Before 03900 [j], [w] often reduced between vowels

Related

Phonetic Rule Elements

[Vɣe] > [Vje] ✧ PE19/51 (g > y; before ḗ)
[Vɣo] > [Vwo]

Phonetic Rule Examples

neɣe > neje Vɣe > Vje ᴹ✶neñē > neʒe > ᴹQ. nie ✧ EtyAC/NEI
tegē > tejē Vɣe > Vje ᴹ✶teʒē > ᴹQ. tie ✧ Ety/TEƷ
weɣē > wejē Vɣe > Vje ᴹ✶weʒē > ᴹQ. vie ✧ Ety/WEG
xōɣorē > xoworē Vɣo > Vwo ᴹ✶Khō-gorē > ᴹQ. Huore ✧ Ety/KHŌ-N