ON. sthalga adj. “stalwart, steady, firm”

ON. sthalga adj. “stalwart, steady, firm”

Reference ✧ Ety/STÁLAG ✧ “stalwart, steady, firm”

Derivations

Derivatives

Phonetic Developments

ᴹ✶stalga > sthalga [stalga] > [sθalga] ✧ Ety/STÁLAG