ᴹAQ. aspirates became voiceless stops after voiceless stops; [{ptk}{ptk}ʰ] > [{ptk}{ptk}]

ᴹAQ. aspirates became voiceless stops after voiceless stops; [{ptk}{ptk}ʰ] > [{ptk}{ptk}]

References ✧ PE19/40, 43-44

Order (01900)

Before 02000 aspirates became voiceless spirants

Phonetic Rule Elements

[ppʰ] > [pp] ✧ PE19/40 (pph > ppʰ); PE19/50 (pph > pp)
[ptʰ] > [pt] ✧ PE19/40 (pth > ptʰ); PE19/50 (p-th > pt); PE19/52 (p + th > pt)
[pkʰ] > [pk]
[tpʰ] > [tp]
[ttʰ] > [tt] ✧ PE19/50 (tth > tt)
[ktʰ] > [kt] ✧ PE19/52 (k + th > k + t)
[kpʰ] > [kp]
[ktʰ] > [kt] ✧ PE19/52 (k + th > k + t)
[kkʰ] > [kk] ✧ PE19/50 (kkh > kk)

Phonetic Rule Examples

lakkʰe > lakke kkʰ > kk ᴹ√LAKH > ᴹQ. lakke ✧ PE22/103
rappʰe > rappe ppʰ > pp ᴹ√RAPH > raphe > ᴹQ. rappe ✧ PE22/102
lattʰa > lattʰa ttʰ > tt ᴹ√LATH/LAT > ᴹQ. latta ✧ Ety/LATH
mbottʰo > mbotto ttʰ > tt ᴹ√MBOTH > ᴹQ. motto ✧ Ety/MBOTH
pittʰe > pitte ttʰ > tt ᴹ√PITH > ᴹQ. pitte ✧ PE22/103
yattʰā > yattā ttʰ > tt ᴹ√YATH > ᴹQ. yatta ✧ EtyAC/YAK