Q. [ᴹQ.] fírimárë, n. “mortality (being mortal)”


ᴹQ. fírimáre n. “mortality (being mortal)”

Reference ✧ PE22/124 ✧ “mortality (being mortal)”

Elements

fírima “mortal”
-(á)re “general action verbal suffix”