ᴹ✶unstressed long vowels shortened in medial syllables; [ˌV̄S] > [V̆S]

ᴹ✶unstressed long vowels shortened in medial syllables; [ˌV̄S] > [V̆S]
GS/§4.14 @@@ but note ᴹ✶ábārō̆ > ON. abōro

References ✧ PE18/56-57

Phonetic Rule Elements

[ˌV̄S] > [V̆S]

Phonetic Rule Examples

alākō > alakō ˌV̄S > V̆S ᴹ✶álākō > N. alag ✧ Ety/ÁLAK
balāre > balare ˌV̄S > V̆S ᴹ✶bálāre > N. Balar ✧ Ety/BAL
ēntrendē > entrendē ˌV̄S > V̆S ᴹ✶Ēntrende > N. Ethrenn ✧ EtyAC/EN
tʰaurēnā > tʰaurenā ˌV̄S > V̆S ᴹ✶tháurēnā > N. thoren ✧ Ety/THUR
wājāro > wājaro ˌV̄S > V̆S ᴹ✶wā́yārō̆/Vā́yārō̆ > N. Uiar ✧ Ety/WAY