ᴹ✶unstressed long vowels shortened; [ˌV̄] > [V̆]

ᴹ✶unstressed long vowels shortened; [ˌV̄] > [V̆]
GS/§4.14 @@@ but note ᴹ✶ábārō̆ > ON. abōro

References ✧ PE18/56-57

Phonetic Rule Elements

[ˌV̄] > [V̆]

Phonetic Rule Examples

alākō > alakō ˌV̄ > V̆ ᴹ✶álākō > N. alag ✧ Ety/ÁLAK
balāre > balare ˌV̄ > V̆ ᴹ✶bálāre > N. Balar ✧ Ety/BAL
ēntrendē > entrendē ˌV̄ > V̆ ᴹ✶Ēntrende > N. Ethrenn ✧ EtyAC/EN
tʰaurēnā > tʰaurenā ˌV̄ > V̆ ᴹ✶tháurēnā > N. thoren ✧ Ety/THUR
wājāro > wājaro ˌV̄ > V̆ ᴹ✶wā́yārō̆/Vā́yārō̆ > N. Uiar ✧ Ety/WAY