T. hatha- v. “to treat (medically)”

T. hatha- v. “to treat (medically)”

Reference ✧ PE22/166 ✧ haþa- “treat (medically)”

Derivations