ᴱQ. [kw] became [kʷ]; [kw] > [kʷ]

⚠️ᴱQ. [kw] became [kʷ]; [kw] > [kʷ]

Reference ✧ PE12/22 ✧ phonetics

Phonetic Rule Elements

[kw] > [kʷ] ✧ PE12/22 (kw̑ > q); PE12/22 (ku̯ > q)

Phonetic Rule Examples

falkwa > falkʷa kw > kʷ ᴱ√FḶKḶ > ᴱQ. falqa ✧ QL/38
kwin > kʷin kw > kʷ ᴱ√QIMI > ᴱQ. qin ✧ QL/77
kwinde > kʷinde kw > kʷ ᴱ√QIMI > ᴱQ. (i) qinde ✧ QL/77
markwa > markʷa kw > kʷ ‽ᴱ√MṚKṚ > ᴱQ. marqa ✧ QL/63
mekwa > mekʷa kw > kʷ ᴱ√MEKE > ᴱQ. meqa ✧ QL/60
mukwa > mukʷa kw > kʷ ᴱ√MUKU > ᴱQ. muqa ✧ QL/63
takwa- > takʷa- kw > kʷ ᴱ√tak- > ᴱQ. taqa ✧ PE14/66
takwa- > takʷa- kw > kʷ ᴱ√TAQA > ᴱQ. taqa- ✧ QL/89
tākwa > tākʷa kw > kʷ ᴱ√TAQA > ᴱQ. tāqa ✧ QL/89
ulkwi > ulkʷi kw > kʷ ᴱ√ULUKU > ᴱQ. ulqi ✧ QL/97