N. [nm] became [nw]; [nm] > [nw]

N. [nm] became [nw]; [nm] > [nw]

Order (01800)

After 01000 [ɣ], [ŋ] vocalized before [l], [r], [m], [n]
Before 06400 final [w] usually became [u] ᴹ✶tinmē > N. tinw Ety/TIN

Phonetic Rule Elements

[nm] > [nw]

Phonetic Rule Examples

elianme > elianwe nm > nw ON. elyadme > N. eilian(w) ✧ Ety/ƷEL
janme > janwe nm > nw ᴹ✶yatmā > N. ianw ✧ Ety/YAT
tinme > tinwe nm > nw ᴹ✶tinmē > N. tinw ✧ Ety/TIN