G. Cûm a Gumlaith loc. “Mound of the First Sorrow”

⚠️G. Cûm a Gumlaith, loc. “Mound of the First Sorrow”

References ✧ LT1/149; LT1A/Cûm a Gumlaith; LT1I/Cûm a Gumlaith

Glosses

Related

Elements

cûm “mound (especially grave), burial mound” ✧ LT1A/Cûm a Gumlaith
a(n) “of” ✧ LT1A/Cûm a Gumlaith (a)
gumlaith “weariness of spirit, depression, grief” ✧ LT1A/Cûm a Gumlaith