S. [iu] became [ȳ]; [{ij}u] > [ȳ]

S. [iu] became [ȳ]; [{ij}u] > [ȳ]
GS/§4.92 GS/§4.93 @@@

Reference ✧ LotR/1115 ✧ for example: y < ✶eu, y < ✶iu

Phonetic Rule Elements

[iu] > [ȳ] ✧ LotR/1115 (eu > y); LotR/1115 (iu > y); VT48/7 (iu > ȳ)
[ju] > [ȳ]

Phonetic Rule Examples

diule > dȳle iu > ȳ deulē > S. dýl ✧ PE17/151
diura > dȳra iu > ȳ DEWE > S. dýr ✧ PE17/151
kiule > kȳle iu > ȳ keule > S. cŷl ✧ VT48/8
kiura- > kȳra- iu > ȳ kewe > S. cýra ✧ VT48/7
kiura > kȳra iu > ȳ keu-rā > S. cŷr ✧ VT48/8
kiurauna > kȳrauna iu > ȳ keu̯rānā > cýrawn > S. cýron ✧ VT48/7
liuka > lȳka iu > ȳ LEWEK > S. lýg ✧ PE17/160
iu > ȳ iu > ȳ eu > S. y ✧ LotR/1115
julma > ȳlma ju > ȳ julmā > S. ylf ✧ WJ/416
jūneke > ȳneke ju > ȳ yūneke > S. ýneg ✧ VT47/41