ᴱQ. final consonants often became dentals; [-{km}|-ŋg] > [-{tn}|-n]

⚠️ᴱQ. final consonants often became dentals; [-{km}|-ŋg] > [-{tn}|-n]

References ✧ PE14/68-69

Phonetic Rule Elements

[-kʷ] > [-k]
[-k] > [-t]
[-p] > [-t]
[-m] > [-n]
[-mb] > [-n]
[-ŋg] > [-n]

Phonetic Rule Examples

olek > olet -k > -t ᴱ√OLO¹ > ᴱQ. olet ✧ QL/69
lakʷ > lak -kʷ > -k ᴱ√LAQA > ᴱQ. lak ✧ QL/51
leŋkʷ > leŋk -kʷ > -k ᴱ√LEQE > ᴱQ. lenk ✧ QL/53
nakʷ > nak -kʷ > -k ᴱ√NAQA > ᴱQ. nak ✧ QL/64
silikʷ > silik -kʷ > -k ᴱ√SILI > ᴱQ. ‽silik ✧ QL/83
siŋkʷ > siŋk -kʷ > -k ᴱ√SINI > ᴱQ. sink ✧ QL/83
artam > artan -m > -n ᴱ√TARAMA > ᴱQ. tartan ✧ QL/89
dʲelim > dʲelin -m > -n ᴱ√DẎELE > ᴱQ. ’Yelin ✧ QL/106
gwin > gwin -m > -n ᴱ√QIMI > ᴱQ. qin ✧ QL/77
ilim > ilin -m > -n ᴱ√ILI¹ > ᴱQ. ilin ✧ QL/42
om > on -m > -n ᴱ√OMO > ᴱQ. on ✧ QL/70
ram > ran -m > -n ᴱ√RAMA > ᴱQ. ran ✧ QL/79
valim > valin -m > -n ᴱ√VALA > ᴱQ. valin ✧ QL/99
emb > en -mb > -n ᴱ√ENE > ᴱQ. en ✧ QL/35
hamb > han -mb > -n ᴱ√HAM > ᴱQ. han ✧ QL/39
samb > san -mb > -n ᴱ√SAMA > ᴱQ. san² ✧ QL/81
taramb > taran -mb > -n ᴱ√TARAMA > ᴱQ. taran ✧ QL/89
telimb > telin -mb > -n ᴱ√TELE > ᴱQ. telin ✧ QL/90
waliemb > walien -mb > -n ᴱ√GWALA¹ > ᴱQ. ’Walien ✧ QL/103
orjap > orjat -p > -t ᴱ√ORO¹ > ᴱQ. ‽oryat ✧ QL/70
feŋg > fen -ŋg > -n ᴱ√FEŊE > ᴱQ. fen ✧ QL/38
riŋg > rin -ŋg > -n ᴱ√RIŊI > ᴱQ. rin ✧ QL/80