ᴱQ. final nasal + [ḷ] became [ndḷ]; [-{mnŋ}ḷ] > [-ndl]

⚠️ᴱQ. final nasal + [ḷ] became [ndḷ]; [-{mnŋ}ḷ] > [-ndl]

Reference ✧ PE12/25 ✧ phonetics for example: tendillitendl

Phonetic Rule Elements

[-mḷ] > [-ndl]
[-nḷ] > [-ndl]
[-ŋḷ] > [-ndl]

Phonetic Rule Examples

mimḷ > mindḷ -mḷ > -ndl ᴱ√MIMI > ᴱQ. mindl ✧ QL/61
temḷ > tendḷ -mḷ > -ndl ᴱ√TEME > ᴱQ. tendl ✧ PE12/25
vānḷ > vāndḷ -nḷ > -ndl ᴱ√VAHA > ᴱQ. vandl ✧ LT1A/Qalvanda
eŋḷ > endḷ -ŋḷ > -ndl ᴱ√EŊE > ᴱQ. endl ✧ QL/36