S. [N.] ^laus, n. “hair”


N. lhaws n. “hair”

Reference ✧ Ety/LOKH ✧ “hair”

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴹ√LOKH > lhaws [lokʰse] > [lokse] > [loksa] > [loxsa] > [lousa] > [lausa] > [laus] > [l̥aus] ✧ Ety/LOKH.006