ᴱQ. [jǝ], [wǝ] became [je], [wo] after a vowel; [Vjǝ|Vwǝ] > [Vje|Vwo]

⚠️ᴱQ. [jǝ], [wǝ] became [je], [wo] after a vowel; [Vjǝ|Vwǝ] > [Vje|Vwo]

Order (02700)

Before 03000 [aie] became [aije]
Before 03200 [ei] became [e] before [a], [o] or [u], but [i] before [e]
Before 03300 [au] became [o] before unstressed vowel, but [aw] before stressed vowel
Before 03400 [ou] became [u] before [e] and [o], but [o] before [i] and [a]

Phonetic Rule Elements

[ajǝ] > [aje] ✧ PE12/12 (áı̯ǝ > aiye); PE12/13 (aı̯ǝ́ > aiye)
[ejǝ] > [eje] ✧ PE12/12 (éı̯ǝ > ie); PE12/13 (eı̯ǝ́ > )
[awǝ] > [awo] ✧ PE12/12 (áu̯ǝ > ō (ávo)); PE12/13 (au̯ǝ́ > avó)
[owǝ] > [owo] ✧ PE12/13 (ou̯ǝ́ > )