ᴱQ. [au] became [o] before unstressed vowel, but [aw] before stressed vowel; [au{ieao}|au{íéáó}] > [oø{ieao}|aw{íéáó}]

⚠️ᴱQ. [au] became [o] before unstressed vowel, but [aw] before stressed vowel; [au{ieao}|au{íéáó}] > [oø{ieao}|aw{íéáó}]

References ✧ PE12/11-14

Order (03300)

After 02700 [jǝ], [wǝ] became [je], [wo] after a vowel
Before 03900 [oe] became [oa]

Phonetic Rule Elements

[aui] > [oi] ✧ PE12/12 (áu̯i > oi (ávi))
[aue] > [oe] ✧ PE12/12 (áu̯e > oe (ávo))
[aua] > [oa] ✧ PE12/12 (áu̯a > oa)
[auo] > [ō] ✧ PE12/12 (áu̯o > ō (ávo))
[auí] > [awí] ✧ PE12/13 (au̯í > awí)
[aué] > [awé] ✧ PE12/13 (au̯é > awé)
[auá] > [awá] ✧ PE12/13 (au̯á > awá)
[auó] > [awó] ✧ PE12/13 (au̯ó > avó)

Phonetic Rule Examples

laua > loa aua > oa ᴱ√LAW̯A > ᴱQ. Loa ✧ QL/52
maua > moa aua > oa ᴱ√MAWA > mawa > ᴱQ. moa ✧ QL/60
mauar > moar aua > oa ᴱ✶mau̯ard- > ᴱQ. moar ✧ PE12/14
raua > roa aua > oa ᴱ✶raw̯a > ᴱQ. roa ✧ QL/79
lauista- > loista- aui > oi ᴱ√LAW̯A > ᴱQ. loista ✧ QL/52
lauite > loite aui > oi ᴱ√LAW̯A > law̯iti- > ᴱQ. loite ✧ QL/52
auárna > awárna auá > awá ᴱ√AW̯A > ᴱQ. avarna ✧ QL/33
mauárdi > mawárdi auá > awá ᴱ✶mau̯ardī > ᴱQ. mawardi ✧ PE12/14
mauárdo > mawárdo auá > awá ᴱ√MAWA > ᴱQ. mavardo ✧ QL/60
auésta > awésta aué > awé ᴱ✶awestá > ᴱQ. avesta ✧ PE13/137
auésta > awésta aué > awé ᴱ✶awestá > ᴱQ. avesta ✧ PE13/160