ᴱQ. [ei] became [e] before [a], [o] or [u], but [i] before [e]; [ei{auo}] > [eø{auo}]

⚠️ᴱQ. [ei] became [e] before [a], [o] or [u], but [i] before [e]; [ei{auo}] > [eø{auo}]

References ✧ PE12/11-13

Order (03200)

After 02700 [jǝ], [wǝ] became [je], [wo] after a vowel

Phonetic Rule Elements

[eia] > [ea] ✧ PE12/12 (éı̯a > ea); PE12/13 (eı̯á > )
[eio] > [eo] ✧ PE12/12 (éı̯o > eo (io)); PE12/13 (eı̯ó > eó (ió))
[eiu] > [eu] ✧ PE12/13 (eı̯ú > (eú) iú); PE12/12 (éı̯u > eu (iu))
[eie] > [ie] ✧ PE12/12 (éı̯e > ie); PE12/13 (eı̯é > )

Phonetic Rule Examples

kasteia > kastea eia > ea ᴱ√KASA > ᴱQ. kastea ✧ QL/45
olweia > olwea eia > ea ᴱ✶ʒolwéya > ᴱQ. olwea ✧ PE13/145
peia > pea eia > ea ᴱ✶peia > ᴱQ. pea ✧ PE13/146
dʲendʲeiēra > dʲendʲiēra eie > ie ᴱ√DYĒ > dyen-diéra > ᴱQ. ’yendiéra ✧ QL/105
dʲeie > dʲie eie > ie ᴱ✶dyeye > ᴱQ. die ✧ QL/105
dʲeienda > dʲienda eie > ie ᴱ√DYĒ > die-’yenda > ᴱQ. dienda ✧ QL/105
gʷeie > gʷie eie > ie ᴱ✶gu̯eg- > ᴱQ. wie ✧ GL/44
leie > lie eie > ie ᴱ✶leyé > ᴱQ. lie ✧ PE13/148
neier > nier eie > ie ᴱ√NEHE > neχier > neier > ᴱQ. nier ✧ QL/65
nʲeie > nʲie eie > ie ᴱ✶nı̯eχie > ᴱQ. nie ✧ GL/60
nʲeie > nʲie eie > ie ᴱ✶nyeχie > ᴱQ. nie ✧ QL/68
teie > tie eie > ie ᴱ✶teχiḗ > tēye > tĕ́hie > ᴱQ. tī̆e ✧ PE12/8