ᴱQ. initial [gʷ] became [w]; [gʷ-] > [w-]

⚠️ᴱQ. initial [gʷ] became [w]; [gʷ-] > [w-]

Order ()

After 04300 [w] became [v] after [u] and [o] and before [o]
Before initial voiced stops were unvoiced

Phonetic Rule Elements

[gʷ-] > [w-]

Phonetic Rule Examples

gʷā > wā gʷ- > w- ᴱ√GWĀ > ᴱQ. ’wā ✧ QL/102
gʷaliemb > waliemb gʷ- > w- ᴱ√GWALA¹ > ᴱQ. ’Walien ✧ QL/103
gʷalna > walna gʷ- > w- ᴱ√GWALA¹ > ᴱQ. ’walna ✧ QL/103
gʷanwa > wanwa gʷ- > w- ᴱ√GWĀ > ᴱQ. ’wanwa ✧ QL/102
gʷar- > war- gʷ- > w- ᴱ√GWAṘA > ᴱQ. ’warin ✧ QL/103
gʷassale > wassale gʷ- > w- ᴱ√GWASA > ᴱQ. ’wassale ✧ QL/103
gʷasse > wasse gʷ- > w- ᴱ√GWASA > ᴱQ. ’wasse ✧ QL/103
gʷelba > welba gʷ- > w- ᴱ√GWELE > ᴱQ. ’welba ✧ QL/103
gʷelbe > welbe gʷ- > w- ᴱ√GWELE > ᴱQ. ’welbe ✧ QL/103
gʷele- > wele- gʷ- > w- ᴱ√GWELE > ᴱQ. ’wele- ✧ QL/103
gʷelekt > welekt gʷ- > w- ᴱ√GWELE > ᴱQ. ’welet ✧ QL/103
gʷelwe > welwe gʷ- > w- ᴱ√GWELE > ᴱQ. ’welwe ✧ QL/103
gʷembe > wembe gʷ- > w- ᴱ√GWEVE > ᴱQ. ’wembe ✧ QL/103
gʷembil > wembil gʷ- > w- ᴱ√GWEVE > ᴱQ. ’wembil ✧ QL/103
gʷenda > wenda gʷ- > w- ᴱ√GWEÐE > ᴱQ. ’wenda ✧ QL/103
gʷeŋga > weŋga gʷ- > w- ᴱ✶gu̯eg- > ᴱQ. wenga ✧ GL/44
gʷente > wente gʷ- > w- ᴱ√gwed² > ᴱQ. wente ✧ GL/46
gʷererind > wererind gʷ- > w- ᴱ√GWERE > ᴱQ. ’werelin ✧ QL/103
gʷerin > werin gʷ- > w- ᴱ√GWERE > ᴱQ. ’werin(a) ✧ QL/103
gʷie > wie gʷ- > w- ᴱ✶gu̯eg- > ᴱQ. wie ✧ GL/44
gʷilda > wilda gʷ- > w- ᴱ√GWILI > ᴱQ. ’wilda ✧ QL/104
gʷili- > wili- gʷ- > w- ᴱ√GWILI > ᴱQ. ’wili- ✧ QL/104
gʷilin > wilin gʷ- > w- ᴱ√GWILI > ᴱQ. ’wilin ✧ QL/104
gʷilwarind > wilwarind gʷ- > w- ᴱ√GWILI > ᴱQ. ’wilwarin ✧ QL/104
gʷimpele > wimpele gʷ- > w- ᴱ√GWIMI > ᴱQ. ’wimpele ✧ QL/104
gʷinda > winda gʷ- > w- ᴱ√GWIÐI > ᴱQ. ’winda ✧ QL/103
gʷinðele > winðele gʷ- > w- ᴱ√GWIÐI > ᴱQ. ’windele ✧ QL/103
gʷiŋge > wiŋge gʷ- > w- ᴱ√GWIŊI > ᴱQ. ’winge ✧ QL/104
gʷiŋge > wiŋge gʷ- > w- ᴱ√GWIŊI > ᴱQ. ’wingi- ✧ QL/104
gʷinja- > winja- gʷ- > w- ᴱ√GWINI > ᴱQ. ’winya- ✧ QL/104
gʷiŋka > wiŋka gʷ- > w- ᴱ√WIKI > ᴱQ. ’winka ✧ QL/104
gʷintele > wintele gʷ- > w- ᴱ√GWINI > ᴱQ. ’wintele ✧ QL/104
gʷintil > wintil gʷ- > w- ᴱ√GWINI > ᴱQ. ’wintil ✧ QL/104
gʷinwe > winwe gʷ- > w- ᴱ√GWINI > ᴱQ. ’winwe ✧ QL/104
gʷiste > wiste gʷ- > w- ᴱ√GWIÐI > ᴱQ. ’wiste ✧ QL/103
gʷōre > wōre gʷ- > w- ᴱ√GWORI > ᴱQ. ’wōre ✧ QL/104
gʷṝða > wṝða gʷ- > w- ᴱ√GWṚÐR > ᴱQ. warda ✧ QL/104
gʷṝða- > wṝða- gʷ- > w- ᴱ√GWṚÐR > ᴱQ. ’wardin ✧ QL/104
gʷṛðu > wṛðu gʷ- > w- ᴱ√GWṚÐR > ᴱQ. urdu ✧ QL/104
gʷṝθa > wṝθa gʷ- > w- ᴱ✶gu̯r̄́þa > ᴱQ. warda ✧ GL/44
gʷṛθu > wṛθu gʷ- > w- ᴱ✶gu̯rþū́ > ᴱQ. urdu ✧ GL/43