[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. tóle² (tōli-) adj. “central, middle” see ᴱQ. tólea

⚠️ᴱQ. tólë² (tōli-), adj. “central, middle” see ᴱQ. tólëa