Q. á vala Manwë “may Manwë order it!”

Q. á vala Manwë “may Manwë order it!”

Reference ✧ WJ/404 ✧ Ā vala Manwë “may Manwë order it!”

Elements

á “imperative particle” ✧ WJ/404 (Ā)
vala- “to have [divine] power” aorist ✧ WJ/404
Manwë “Blessed Being” ✧ WJ/404