ᴹAQ. syllabic nasals developed a preceding vowel of similar quality; [ṃb-|ṇd-|ŋ̣g-|ŋ̣gw-|ŋ̣gj-] > [umb-|and-|iŋg-|uŋgw-|iŋgj-]

ᴹAQ. syllabic nasals developed a preceding vowel of similar quality; [ṃb-|ṇd-|ŋ̣g-|ŋ̣gw-|ŋ̣gj-] > [umb-|and-|iŋg-|uŋgw-|iŋgj-]

References ✧ PE19/36, 55

Order (02600)

Before 03100 velars were dentalized before [j]

Phonetic Rule Elements

[ṃb-] > [umb-]
[ṇd-] > [and-]
[ŋ̣g-] > [iŋg-]
[ŋ̣gw-] > [uŋgw-]
[ŋ̣kw-] > [uŋkw-]
[ŋ̣gj-] > [iŋgj-]

Phonetic Rule Examples

ŋ̣g- > iŋg- ŋ̣g- > iŋg- ᴹ√N- > ᴹQ. ✧ EtyAC/N
ŋ̣gjalme > iŋgjalme ŋ̣g- > iŋg- ᴹ√ÑGYAL/ÑGYÁLAM > ᴹQ. yalme/indyalme ✧ Ety/ÑGAL
ŋ̣gjo > iŋgjo ŋ̣g- > iŋg- ᴹ√ÑGYŌ/ÑGYON > ᴹQ. indyo ✧ Ety/ÑGYŌ
ŋ̣gōlē > iŋgōlē ŋ̣g- > iŋg- ᴹ√ÑGOL > ᴹQ. †ingole ✧ Ety/ÑGOL
ŋ̣golondē > iŋgolondē ŋ̣g- > iŋg- ᴹ√ÑGÓLOD > ᴹQ. Ingolonde ✧ Ety/ÑGOLOD
ŋ̣golondē > iŋgolondē ŋ̣g- > iŋg- ᴹ✶ŋgolóndē > ᴹQ. Ingolonde ✧ PE18/40
ŋ̣gwale > uŋgwale ŋ̣gw- > uŋgw- ᴹ✶ṇ̃gwā̆le > ᴹQ. ungwale ✧ Ety/ÑGWAL
ŋ̣kwale > uŋkwale ŋ̣kw- > uŋkw- KWAL > Q. unquale ✧ PE18/92
ŋ̣kwalē > uŋkwalē ŋ̣kw- > uŋkw- ṇ̃kwalē > Q. unquale ✧ PE19/78
ŋ̣kwale > uŋkwale ŋ̣kw- > uŋkw- ᴹ√KWAL > ᴹQ. unqale ✧ Ety/KWAL
ŋ̣kwalē > uŋkwalē ŋ̣kw- > uŋkw- ᴹ✶ŋ̣kwalē > ᴹQ. unqale ✧ PE18/42
ŋ̣kwalē > uŋkwalē ŋ̣kw- > uŋkw- ᴹ✶ŋ̣kwalē > ᴹQ. unqale ✧ PE18/65
ṃb- > umb- ṃb- > umb- ᴹ√N- > ᴹQ. um ✧ EtyAC/N
ṃbart > umbart ṃb- > umb- ᴹ√MBARAT > ᴹQ. umbar ✧ Ety/MBARAT
ṃbart > umbart ṃb- > umb- ᴹ✶ṃbárt- > ᴹQ. umbar ✧ EtyAC/A
ṃbaθ > umbaθ ṃb- > umb- ᴹ√MBAT(H) > ᴹQ. umbas ✧ EtyAC/MBAT(H)
ṇd- > and- ṇd- > and- ᴹ√N- > ᴹQ. an- ✧ EtyAC/N
ṇd- > and- ṇd- > and- ᴹ√nŏ- > > > ᴹQ. an ✧ PE19/55
ṇdūnē > andūnē ṇd- > and- ᴹ✶ṇdūnē > ᴹQ. andūne ✧ Ety/NDŪ