ᴹAQ. voiced stops became nasals before nasals; [{bdg}{mnŋ}] > [{mnŋ}{mnŋ}]

ᴹAQ. voiced stops became nasals before nasals; [{bdg}{mnŋ}] > [{mnŋ}{mnŋ}]

References ✧ PE19/43, 45, 47

Order (01600)

After 01500 [n], [m] became [t], [w] after aspirates
Before 01700 voiced stops became spirants except after nasals and liquids
Before 04200 [nm], [ŋm] became [nw], [ŋgw]

Phonetic Rule Elements

[bm] > [mm] ✧ PE19/50 (bm > mm)
[bn] > [mn] ✧ PE19/50 (bn > mn)
[bŋ] > [mŋ]
[dm] > [nm] ✧ PE19/50 (dm > nm)
[dn] > [nn] ✧ PE19/50 (dn > nn)
[dŋ] > [nŋ]
[gm] > [ŋm] ✧ PE19/50 (gm > ñm)
[gn] > [ŋn]
[gŋ] > [ŋŋ]

Phonetic Rule Examples

sabnā > samnā bn > mn sapnā > Q. samna ✧ PE19/86
utubno > utumno bn > mn Utupnŭ > Q. Utumno ✧ MR/69
utubno > utumno bn > mn ᴹ✶Utubnu > ᴹQ. Utumno ✧ Ety/TUB
jadmē > janmē dm > nm ᴹ✶yatmā > ᴹQ. yanwe ✧ Ety/YAT
nodmē > nonmē dm > nm notmē > Q. nonwe ✧ PE19/86
kwednā > kwennā dn > nn kwetnā > Q. quenna ✧ PE19/86
ogme > oŋme gm > ŋm okma > Q. ongwe ✧ PE17/170
tegmā > teŋmā gm > ŋm tekmā > tegmā > teñma > Q. tengwa ✧ PE17/43
tegmā > teŋmā gm > ŋm tek-mā > Q. tengwa ✧ PE17/44
tegma > teŋma gm > ŋm tekma > Q. tengwa ✧ PE18/104
tegmā > teŋmā gm > ŋm ᴹ✶tekma > ᴹQ. tengwa ✧ Ety/TEK
tegmā > teŋmā gm > ŋm ᴹ✶tekmā > tegmā > teñma > ᴹQ. teñgwa ✧ PE19/43
tegmē > teŋmē gm > ŋm tekmē > Q. tengwe ✧ PE19/86
tegme > teŋme gm > ŋm ᴹ✶tekme > ᴹQ. tengwe ✧ Ety/TEK
rigna > rigna gn > ŋn riknā > Q. rína ✧ PE19/86
rigna > rigna gn > ŋn ᴹ√RIG > ᴹQ. rína ✧ Ety/RIG
stugnā > stuŋnā gn > ŋn stuknā > Q. thúna ✧ PE19/86
tegnā > teŋnā gn > ŋn teknā > Q. tenna ✧ PE19/86
tegna > teŋna gn > ŋn ᴹ✶tekna > ᴹQ. teñna ✧ PE19/43