ON. [j] became [i] after vowels; [VjV|-Vj] > [ViV|-Vi]

ON. [j] became [i] after vowels; [VjV|-Vj] > [ViV|-Vi]
GS/§4.32 WGHC/§100i-2 [usually remained in Welsh between vowels] @@@ after diphthong changes but before oi > ui

Order (03200)

Before 03500 [oi], [ǭi] became [ui] ᴹ✶wāyā > wōia > ON. uia Ety/WAY
Before 04600 [w] vanished before [u] ᴹ✶wāyā > wōia > ON. uia Ety/WAY

Related

Phonetic Rule Elements

[VjV] > [ViV]
[-Vj] > [-Vi]

Phonetic Rule Examples

mbǭj > mbǭi -Vj > -Vi ᴹ✶mauy- > N. bui ✧ Ety/MBAW
nǭj > nǭi -Vj > -Vi ᴹ✶nāyǝ > noi > ON. nui ✧ Ety/NAY
ajar > aiar VjV > ViV ᴹ√ÁYAR > N. oear ✧ Ety/AY
būja- > buia- VjV > ViV ᴹ✶beuyā́- > ON. buióbe ✧ Ety/BEW
gaja > gaia VjV > ViV ᴹ√GÁYAS > ON. gaia ✧ Ety/GÁYAS
istǭja > istǭia VjV > ViV ᴹ✶istāyā > N. istui ✧ Ety/IS
jūjo > juio VjV > ViV ᴹ√ > N. ui- ✧ Ety/YŪ
pūja- > puia- VjV > ViV ᴹ√PIW > ON. puióbe ✧ Ety/PIW
pʰūja- > pʰuia- VjV > ViV ᴹ√PHEW > ON. phuióbe ✧ Ety/PHEW
tūja- > tuia- VjV > ViV ᴹ√TIW > ON. tuio- ✧ Ety/TIW
tʰūja- > tʰuia- VjV > ViV ᴹ√THŪ > N. thuio ✧ Ety/THŪ
wǭja > wǭia VjV > ViV ᴹ✶wāyā > wōia > ON. uia ✧ Ety/WAY
wǭjar > wǭiar VjV > ViV ᴹ✶wā́yārō̆/Vā́yārō̆ > N. Uiar ✧ Ety/WAY
ɸajanǭr > ɸaianǭr VjV > ViV ON. Phayanṓr > Feanoúr > N. Féanor ✧ Ety/PHAY

ᴱN. [j] became [i] after a vowel; [ij] > [ī]

Phonetic Rule Elements

[ij] > [ī] ✧ PE15/64 (iı̯ > ī)