[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴹQ. kén (kem-) n. “soil, earth” see ᴹQ. kemen

⚠️ᴹQ. cén (cem-), n. “soil, earth”
Q. cemen “the earth; earth, [ᴹQ.] soil”