ᴹQ. Earráme pn. “Sea-wing”

ᴹQ. Earrámë, pn. “Sea-wing”
See Q. Eärrámë for discussion.

References ✧ Ety/AY, RAM; SM/155; SMI/Eärámë, Eärrámë

Glosses

Variations

Elements

ear “(open) sea; water” ✧ Ety/AY
ráma “wing” ✧ Ety/RAM
ᴹ√AY(AR) “sea” ✧ Ety/RAM (AY)

ᴱQ. Earáme pn. “Eagle’s Pinion”

See Q. Eärrámë for discussion.

References ✧ GL/51; LR/143; LRI/Eärámë; LT2/254, 276; LT2A/Eärámë; LT2I/Eärámë; SM/149, 155, 308; SMI/Eärámë, Eärrámë

Glosses

Variations

Changes

Elements

ea(r) “(young) eagle” ✧ LT1A/Eärendel (ea)
ráma “wing; arm” ✧ LT2A/Alqarámë

Cognates


ᴱQ. Alqaráme pn. “Swanwing”

See Q. Eärrámë for discussion.

References ✧ LT2/254; LT2A/Alqarámë; LT2I/Alqaráme, Alqarámë; SMI/Alqarámë, Eärámë

Glosses

Changes

Elements

alqa “swan” ✧ LT2A/Alqarámë
ráma “wing; arm” ✧ LT2A/Alqarámë